• Document: INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ PŚDS PROMYK
  • Size: 398.36 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 18:32:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Załącznik Nr 2/a Do Regulaminu Kontroli Zarządczej PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STANOWISKO TERAPEUTY/INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ PŚDS „PROMYK” I. Przygotowanie opisu stanowiska pracy oraz docelowego profilu kwalifikacji specjalistycznych i psychospołecznych kandydata na terapeutę PŚDS II. Rekrutacja kandydatów: Metody: a) Ogłoszenie internetowe i prasowe b) Ogłoszenia na uczelniach c) Polecenia osobiste d) Tworzenie własnej bazy składanych ofert III. Selekcja kandydatów: Etapy selekcji: Etap 1: Weryfikacja zebranych dokumentów Etap 2 : Wstępny wybór kandydatów Etap 3: Rozmowa kwalifikacyjna - wybór kandydata I. Przygotowanie opisu stanowiska pracy oraz docelowego profilu kwalifikacji specjalistycznych i psychospołecznych kandydata na terapeutę/instruktora terapii PŚDS Poniżej przedstawiamy wzór wypracowanego przez nas opisu stanowiska i profilu kandydata: Tabela 1. Opis stanowiska pracy Nazwa stanowiska terapeuta pracy Cel istnienia o docieranie do osób wymagających wsparcia w środowisku lokalnym stanowiska o praca z uczestnikiem w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako poprawa jakości życia, usamodzielnienie, samorealizacja o współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. Relacje służbowe: Dyrektor Odpowiedzialność za całą instytucję lokalizacja w Główny specjalista Odpowiedzialność za działalność merytoryczną strukturze Terapeuta Wykonywanie zadań terapeuty organizacyjnej Zakres Zakres obowiązków terapeuty odpowiedzialności o Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej. Kluczowe czynności o Wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń wykonywane na przełożonego w zakresie wykonywanej pracy. stanowisku o Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami o Składanie sprawozdań z realizacji obowiązków zawodowych o Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.). o Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w kontaktach zewnętrznych. o Dbałość o powierzone do użytku urządzenia i sprzęt stanowiący majątek pracodawcy. o Prawidłowa, terminowa, sumienna i efektywna realizacja zadań określonych w niniejszym zakresie obowiązków. o Bezzwłoczne informowanie przełożonych o stwierdzonych faktach mogących mieć wpływ na wykonywaną pracę oraz działalność i wizerunek pracodawcy. o Rozeznanie i ustalanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej. o Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych klientów. o Przestrzegania bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy. o Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i podmiotami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych. o Współudział w opracowywaniu dokumentów sprawozdawczych, analitycznych informacyjnych i innych. o Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi. o Badanie skuteczności udzielanej pomocy. o Opracowywanie informacji i materiałów. o Monitoring stanu psychicznego klientów o Przestrzeganie przepisów BHP, Ppoż, regulaminu pracy, zarządzeń wewnętrznych przełożonych. o Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych. o Udział w szkoleniach tematycznych. o Podnoszenie kwalifikacji. o Przestrzeganie zasad etyki pracy. o Współpraca z wolontariuszami. o Prowadzenie pracy umożliwiającej monitorowanie i dokonywanie

Recently converted files (publicly available):