• Document: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
  • Size: 1.11 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:57:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA materiały dla studentów | mgr inż. Bartosz Gil Wentylacja i Klimatyzacja mgr inż. Bartosz Gil I. Powietrze wilgotne – podstawowe wiadomości Powietrze wilgotne – jest jednorodną mieszaniną powietrza suchego oraz zawartej w nim wody, która może znajdować się w stanie gazowym, ciekłym lub stałym. W technice klimatyzacyjnej zarówno powietrze suche jak i para wodna w nim zawarta mogą być traktowane jako gazy doskonałe ze względu na wartość ciśnienia roboczego, niewiele różniącą się od ciśnienia barometrycznego, gdyż uzyskiwana dokładność jest wystarczająca w większości przypadków. Należy jednak pamiętać, iż gazy rzeczywiste nie spełniają całkiem dokładnie praw gazu doskonałego, szczególnie przy wyższych ciśnieniach. 1. Wartości standardowe Wartości standardowe według Chartered Insitution of Building Services Engineers (CIBSE): a) Gęstość powietrza suchego: (gdy i ); b) Gęstość wody: (gdy )i (gdy ); c) Ciśnienie barometryczne: . 2. Prawo Boyle’a Prawo to głosi, że dla gazów doskonałych iloczyn ciśnienia bezwzględnego p i objętości V ma wartość stałą (przy zadanej temperaturze). (I.1) Interpretacją graficzną brawa Boyle’a na wykresie p–V jest rodzina hiperbol równobocznych. 3. Prawo ciśnień cząstkowych Daltona Rys. 1. Interpretacja graficzna prawa Daltona dla mieszaniny powietrza suchego i pary wodnej. 1 Wentylacja i Klimatyzacja mgr inż. Bartosz Gil Prawo to głosi, że jeżeli mieszanina gazów zajmuje daną objętość w danej temperaturze, to całkowite ciśnienie wywierane przez mieszaninę równa się sumie ciśnień cząstkowych składników mieszaniny (przy odniesieniu ich do tej samej objętości i temperatury). ∑ (I.2) gdzie: p – ciśnienie w mieszaninie k-składnikowej w objętości V i temperaturze T; pi – ciśnienie cząstkowe składnika i w objętości V i temperaturze T. 4. Równanie stanu gazu doskonałego Termiczne równanie stanu substancji jest podstawowym równaniem w termodynamice i zgodnie z zerowa zasadą termodynamiki opisuje zależność pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością właściwą. Równaniem uniwersalnym zarówno w stosunku do rodzaju gazu jak i zakresu zmienności parametrów, ale mniej dokładne i przydatne do rozważań teoretycznych jakościowych i obliczeń ilościowych jest równanie Clapeyrona. Dotyczy ono wprawdzie gazów doskonałych i półdoskonałych, ale przy niskim ciśnieniu i temperaturze znacznie wyższej niż temperatura nasycenia może być stosowane do gazów rzeczywistych. (I.3) gdzie: p – ciśnienie bezwzględne, Pa; v – objętość właściwa, m3/kg; R – indywidualna stała gazowa, J/(kg·K); T – temperatura bezwzględna, K. Indywidualna stała gazowa dla gazu doskonałego może być wyliczona z równania (I.4) gdzie: R0 – uniwersalna stała gazowa, równa 8314,44 J/(kmol·K); M – masa molowa gazu, kg/kmol. W przypadku roztworów gazów indywidualną stałą gazową można wyznaczyć z zależności (I.5) ∑ gdzie: zi – udział molowy i-tego składnika w roztworze. 2 Wentylacja i Klimatyzacja mgr inż. Bartosz Gil 5. Ciśnienie nasycenia pary wodnej Ciśnienie (prężność) pary nasyconej – ciśnienie przy danej temperaturze, dla którego uzyskuje się równowagę stanu gazowego i cieczy. Występuje więc równowaga pomiędzy procesami parowania i skraplania. Parowanie wody uzależnione jest od dwóch warunków: a) do wody doprowadzana jest energia cieplna – energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki cieczy jest mniejsza niż cząsteczki gazu, stąd też energia cieplna dostarczana z zewnątrz jest niezbędna do przejścia cząsteczek materii ze stanu ciekłego do gazowego (zrównanie poziomów energetycznych); b) ciśnienie pary wodnej w warstwie granicznej jest wyższe od ciśnienia pary wodnej w otoczeniu. Interpretacja graficzna: Ciśnienie nasycenia pn osiąga się, gdy liczba cząsteczek wychodzących z powi

Recently converted files (publicly available):