• Document: Yrd. Doç. Dr. Taner Sığındı - Prof. Dr. Bahtışen Kavak
  • Size: 1.11 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 16:35:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Anadolu Üniversitesi Anadolu University Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi Testing the Theory of Planned Behavior Model on Predicting Purchase Intention for Different Product Categories Yrd. Doç. Dr. Taner Sığındı - Prof. Dr. Bahtışen Kavak Öz Abstract Satın alma davranışını etkileyen öncül değişkenlerin Examining the antecedents of purchase behavior for farklı ürün sınıfları için incelenmesinin, pazarlama different product categories might generate substantial uygulamacıları ve araştırmacılar için önemli fayda- benefits to marketing researchers and decision makers. lar sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan yazın tara- However, according to our litrerature review, no rese- masında, belirli bir ürün sınıfı için Planlı Davranış arch has tested the Theory of Planned Behavior (TPB) Kuramı’nı (PDK) satın alma davranışının öngörüsün- on purchase behavior for any product class specifically. de test eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Hence, this study aims to understand whether TPB can çalışmanın amacı, satın alma niyetinin öngörüsün- be applied or not in order to predict purchase intention de farklı ürün sınıfları için PDK’nın kullanılıp kul- lanılamayacağını açıklamaya çalışmaktır. Bu amaç- for different product categories. In this respect, TPB was la PDK’de yer alan tutum, öznel norm ve algılanan tested on predicting purchase intention for Copeland’s davranışsal kontrol değişkenlerinin satın alma niyeti product categories namely convenience, shopping and üzerindeki etkisi Copeland’in ürün sınıflandırmasın- specialty goods. Purchase intention was expected to be da yer alan kolayda, beğenmeli ve özellikli mallar için turned into the purchase behavior under proper con- araştırılmıştır. Satın alma niyetinin, uygun koşullarda ditions. The sample was 570 households residing in satın alma davranışına dönüşeceği varsayılmıştır. An- Gaziantep and Ankara, Turkey. The data were collec- kara ve Gaziantep il merkezlerinde yaşayan 570 hane ted via face to face questionnaires and analyzed by the halkı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler linear multiple reggression. Findings show that attitu- yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmış ve çoklu doğ- de, subjective norm and perceived behavioral control rusal regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. variables have positive affect on purchase intention for Araştırma bulguları tutum, öznel norm ve algılanan all types of product categories besides these three vari- davranışsal kontrol değişkenlerinin satın alma niyeti- ni; kolayda, beğenmeli ve özellikli mallar için olumlu ables’ affect are varied for each category. Suggestions bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu etkinin farklı for further research and managers are presented finally. ürün sınıfları için değişen oranlarda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Çalışmanın son kısmında, yöneticiler ve ge- Keywords: Theory of Planned Behavior, Convenience lecekte yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Goods, Shopping Goods, Specialty Goods. Anahtar Kelimeler: Planlı Davranış Kuramı, Kolayda Mallar, Beğenmeli Mallar, Özellikli Mallar Yrd. Doç. Dr. Taner Sığındı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, tanersigindi@mu.edu.tr Prof. Dr. Bahtışen Kavak, Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, bahtisenkavak@gmail.com * Bu çalışma, Taner Sığındı’nın (2010) “Tutum, Öznel Norm ve Algılanan Davranışsal Kontrol Değişkenlerinin Tüketicilerin Satın Alma Niyetlerine olan Etkisinin Copeland’ın Ürün Sınıflandırması için Araştırılması” isimli doktora tezinden üretilmiştir. sbd.anadolu.edu.tr 111 Satın Alma Niyetinin Öngörüsünde Planlı Davranış Modeli’nin Farklı Ürün Sınıfları İçin Denenmesi Giriş

Recently converted files (publicly available):