• Document: Nieuwe Klant Formulier
  • Size: 225.92 KB
  • Uploaded: 2018-12-20 10:39:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vergeet niet een kopie diploma op te sturen. Deze kunt u mailen aan jbas@vriesia.nl of faxen naar 072-515 4460 Nieuwe Klant Formulier Klantgegevens Bedrijfsnaam Contactpersoon Mobiel nummer KvK nummer BTW nummer Winkelformule/winkelketen Bezoekadres Straat + huisnummer Postcode + Plaats Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres Contactpersoon Afleveradres (indien anders dan “Bezoekadres”) Straat + huisnummer Postcode + Plaats Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres Contactpersoon Leverdag (voorkeur) Verwerkingsdatum Klantnummer Vergeet niet een kopie diploma op te sturen. Deze kunt u mailen aan jbas@vriesia.nl of faxen naar 072-515 4460 Nieuwe Klant Formulier Factuuradres (indien anders dan “Bezoekadres”) Straat + huisnummer Postcode + Plaats Telefoonnummer E-mailadres *Verplicht* Contactpersoon Financiële gegevens BIC nummer IBAN nummer Naam rekeninghouder Automatische incasso Ja Nee Borderel (automatische incasso) Ja Nee Winkelautomatisering Winkelautomatisering Ja Nee Zo ja, naam automatiseerder Bruikleen handscanner Ja Nee Opmerkingen E-mailadres pakbon EAN code Zo nee, hoe wordt er besteld? Akkoord en ondertekening Bestellen vanaf (datum) Ingevuld/getekend door (Klant) Handtekening (Klant) Datum U gaat akkoord met een overeenkomst van tenminste 12 maanden met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van deze overeenkomst. Verwerkingsdatum Klantnummer Vergeet niet een kopie diploma op te sturen. Deze kunt u mailen aan jbas@vriesia.nl of faxen naar 072-515 4460 SEPA Machtigingsformulier Voor het betalen van uw aankopen kunt u Vriesia machtigen voor het automatisch laten afschrijven van uw bankrekening. Dit bespaart u en ons administratiekosten. Wij zullen u ten minste vijf dagen van tevoren informeren over aankomende incasso’s met vermelding van het bedrag en de incassodatum. Let op: uw bank mag de SEPA Incasso Bedrijven alleen van uw rekening afschrijven als u de machtigingsgegevens heeft geregistreerd bij uw bank. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt doen. Incassant gegevens Naam B.V. Handelsonderneming Drogisterij en Chemicaliënhandel “Vriesia” Adres Wolvenkoog 1, 1822 BE Alkmaar ID NL62ZZZ370419890000 Machtigingskenmerk (uw Klantnummer) Debiteurgegevens Straat + huisnummer Postcode + Plaats BIC nummer IBAN nummer Akkoord en ondertekening Ingevuld/getekend door (Klant) Handtekening (Klant) Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: B.V. Handelsonderneming Drogisterij en Chemicaliënhandel “Vriesia” om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van B.V. Handelsonderneming Drogisterij en Chemicaliënhandel “Vriesia”. Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incasso transacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Verwerkingsdatum Klantnummer Vergeet niet een kopie diploma op te sturen. Deze kunt u mailen aan jbas@vriesia.nl of faxen naar 072-515 4460 Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 10. Reclames Op al onze overeenkomsten met onze afnemers zijn exclusief van toepassing deze algemene De afnemer dient de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe voorwaarden; afwijkingen daarvan danwel andere voorwaarden, door onze afnemers bedon- van verval van alle rechten binnen 8 dagen na tijdstip van aflevering schriftelijk bij ons te gen, gelden niet tenzij en alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten. zijn aanvaard.

Recently converted files (publicly available):