• Document: De voor- en nadelen van een tweetrapsmaking Is het gunstig om vermogen te laten vererven door middel van een tweetrapsmaking?
  • Size: 470 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 15:17:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

___________________________________________________________________________ Scriptie Master Notarieel recht Universiteit van Amsterdam Student: Suzanne Nieuwendijk Studentnummer: 5886589 Scriptiebegeleider: prof. dr. J.P.M. Stubbé Tweede begeleider: mr. drs. M.R. Kremer Datum: 17-08-2012 De voor- en nadelen van een tweetrapsmaking Is het gunstig om vermogen te laten vererven door middel van een tweetrapsmaking? Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Voorwaardelijke verkrijgingen 3 - 1.1 Inleiding 3 - 1.2 Voorwaarde & Tijdsbepaling 3 - 1.3 Ontbindende & opschortende voorwaarde 6 - 1.4 Overige aspecten van de voorwaardelijke verkrijging 7 Hoofdstuk 2: De tweetrapsmaking 9 - 2.1 Inleiding 9 - 2.2 Tweetrapsmaking algemeen 9 - 2.3 Tweetrapsmaking met bewaarplicht (fideï-commis) 11 - 2.4 Tweetrapsmaking met vervreemdings- en verteringsbevoegdheid 12 (fideï-commis de residuo) - 2.5 Het Boerenplaatsje-arrest 14 - 2.6 Zaaksvervanging en tweetrapsvermogen 16 - 2.7 Civiele voordelen tweetrapsmaking 17 - 2.8 Civiele nadelen tweetrapsmaking 18 Hoofdstuk 3: Fiscale aspecten van voorwaarden en tweetrapsmakingen 20 - 3.1 Inleiding 20 - 3.2 Fiscale behandeling voorwaardelijke verkrijging en tweetrapsmaking 20 - 3.3 Fiscale voordelen tweetrapsmaking 24 - 3.4 Fiscale nadelen tweetrapsmaking 25 - 3.5 Buitenlandsituaties 25 - 3.6 Schenkingen voor overlijden 26 Hoofdstuk 4: Tweetrapsmaking, wettelijke verdeling of vruchtgebruiktestament? 26 - 4.1 Inleiding 26 - 4.2 Tweetrapsmaking tegenover vruchtgebruiktestament 27 - 4.3 Tweetrapsmaking tegenover wettelijke verdeling 29 - 4.4 Ongehuwde samenwoners met en zonder kinderen 31 - 4.5 Ondernemingsvermogen en tweetrapsmaking 32 Hoofdstuk 5: Conclusie 33 Literatuurlijst 35 1 Inleiding Op 1 maart 2010 is in het televisieprogramma Tros Radar aandacht besteed aan de tweetrapsmaking. 1 In deze uitzending werd de tweetrapsmaking als oplossing geboden voor het liquiditeitsprobleem dat kan ontstaan indien een langstlevende echtgenoot de erfbelasting van de kinderen moet voorschieten. 2 Een tweetrapsmaking kan bewerkstelligen dat de kinderen pas na het overlijden van de langstlevende echtgenoot hun erfdeel verkrijgen. De kinderen zijn in dat geval pas erfbelasting verschuldigd op het moment dat zij de goederen daadwerkelijk verkrijgen. Sinds de uitzending van Tros Radar wordt bij het opstellen van een testament steeds vaker voor de tweetrapsmaking gekozen. 3 Ook zijn in de maanden na 1 maart 2010 meer testamenten opgemaakt dan gebruikelijk was in dezelfde periode in voorgaande jaren. 4 De vraag is echter of het tweetrapstestament wel zo gunstig is als het televisieprogramma doet geloven. Zowel civiel- als fiscaalrechtelijk kan dit per geval verschillen. In de uitzending van Tros Radar werd de nadruk gelegd op het uitstel van de heffing van erfbelasting. Bij het opstellen van een tweetrapsmaking moet echter rekening worden gehouden met civielrechtelijke verplichtingen voor de langstlevende echtgenoot. Ook fiscaalrechtelijk is het aan te raden om per geval een vergelijking met andere testamentvormen te maken. In deze scriptie wordt ingegaan op de verschillende voor- en nadelen die kleven aan een tweetrapsmaking. Centraal hierbij staat de volgende vraag: Is het voor erfgenamen dan wel legatarissen vanuit civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief gunstig om vermogen uit een nalatenschap te verkrijgen door middel van een tweetrapsmaking? Een tweetrapsmaking is een vorm van een voorwaardelijke making. 5 Om een goed beeld te geven van de tweetrapsmaking, wordt in het eerste hoofdstuk ingegaan op de civielrechtelijke behandelin

Recently converted files (publicly available):