• Document: ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PNF W REHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU THE PNF CONCEPT IN REHABILITATION OF STROKE PATIENTS
  • Size: 1.33 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 15:29:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Nowiny Lekarskie 2011, 80, 2, 126–133 KATARZYNA GALASIŃSKA, PIOTR BUCHALSKI, EWA GAJEWSKA ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PNF W REHABILITACJI PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU THE PNF CONCEPT IN REHABILITATION OF STROKE PATIENTS Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Zakładu: dr n. biol. Ewa Gajewska Streszczenie Udar jest wynikiem incydentu naczyniowego (zmiany zakrzepowe, zatorowe, jamiste, krwotoczne) w ośrodkowym układzie nerwo- wym. Jest neurologicznym zaburzeniem czynności dotyczącym jednej strony ciała. Strona i rozległość uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego determinują, po której stronie wystąpią objawy, a także stan chorego. Główne przyczyny powodujące udary stanowią: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, sercowopochodne zatory mózgu, cukrzyca, zaburzenia lipidowe. Wymienione przyczyny należą do czynników modyfikowalnych, a więc można na nie wpłynąć poprzez odpowiednią profilaktykę i leczenie zmniejszając ryzyko wystąpienia udaru. SŁOWA KLUCZOWE: udar mózgu, PNF, jakość życia. Sumary A stroke results from a vascular incident (thrombotic, embolic, cavernous, or haemorrhagic changes) in the central nervous system. It is a neurological disorder affecting one side of the body. The side and the extent of the damage to the central nervous system deter- mine which side of the body the symptoms occur at, as well as what the patient’s state is. The main causes of strokes are the follo- wing: hypertention, atheromatosis, heart-related cerebral embolism, diabetes, lipid disorders. These causes belong to modifiable factors, and therefore, they are susceptible to proper prophylaxis and treatment which can lower the risk of a stroke. KEY WORDS: stroke, PNF, quality of life. Wstęp 2. Udary zatorowe wywołane przez zamknięcie jed- nego z dystalnych naczyń kory przez płytki krwi, chole- Udar mózgu jest poważnym problemem społecznym. sterol, fibrynę i inne składniki krwi. Choroba dotyka samych pacjentów, ale także ich rodziny 3. Udary jamiste – dochodzi do nich wskutek za- oraz przyjaciół, czyli nie tylko jednostek, ale i zbiorowości. mknięcia drobnych naczyń tętniczych przeszywających, Nowe metody fizjoterapeutyczne i leki w połączeniu ze odchodzących bezpośrednio od większego naczynia. zwiększoną czujnością, to najlepsza oręż w walce z tą groź- 4. Udar krwotoczny – tak jak udary jamiste (cięższa ną chorobą. Popularyzacja wiedzy o udarze mózgu stanowi postać) [5]. pierwszy krok w stronę jego profilaktyki [1]. Podstawową rolę w terapii odgrywają ćwiczenia i prawidłowo prowa- Tabela 2. Cechy charakterystyczne prawo- i lewostronnego pora- dzona rehabilitacja. Ważną rolę odgrywa edukacja chorego żenia połowiczego [5, 15, 16] Table 2. The characteristics of right and left hemiplegia i psychoterapia (Tabela 1.) [17, 18]. Cechy charakterystyczne Tabela 1. Cztery główne postacie chorób naczyniowych mózgu prawo- i lewostronnego porażenia połowiczego [5] prawostronne porażenie lewostronne porażenie po- Table 1. Four main forms of vascular brain disorders połowicze (uszkodzenie łowicze (uszkodzenie pra- lewej półkuli) wej półkuli) Typy schorzeń naczyniowych mózgu zaburzenia porozumiewania zaburzenia percepcji wzro- Zmiany zakrzepowe 40% się kowej i ruchowej Zmiany zatorowe 30% uczenie się utrata pamięci wzrokowej Zmiany jamiste 20% przez demonstrację Zmiany krwotoczne 10% uczenie się nie używanie lewej strony 100% na własnych błędach ciała pacjent może wymagać brak krytycznej oceny wła- Wyróżnia się cztery główne postacie chorób naczy- nadzoru wobec utrudnione- snej osoby i

Recently converted files (publicly available):