• Document: Alina Tomaszewska. Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii
  • Size: 733.79 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:17:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Alina Tomaszewska Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii SZCZECIN 2011 Autor dr Alina Tomaszewska Recenzent SURIGUKDE7HUHVDĩyáNRZVND 3URMHNWRNáDGNL 0LOHQD.R]áRZVND Redakcja techniczna i korekta Anna Worach, Justyna Jankowska :V]HONLH SUDZD ]DVWU]HĪRQH ĩDGQD F]ĊĞü SXEOLNDFML QLH PRĪH E\ü UHSURGXNRZDQDDQLSU]HND]\ZDQDZĪDGQHMSRVWDFL ± HOHNWURQLF]QHMGURJą IRWRNRSLL QDJUDĔ DQL LQQHM EH] SLVHPQHJR ]H]ZROHQLD ZáDĞFLFLHOL SUDZ autorskich. Szczecin 2010. EGZEMPLARZ %(=3à$71< Publikacja jest finansowana z projektu 6]DQVD QD SU]\V]áRĞü 6WXGLD Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ZVSyáILQDQVRZDQHJR z Unii Europejskiej ]H ĞURGNyZ (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X 6SRáHF]QHJR Z ramach 3URJUDPX2SHUDF\MQHJR.DSLWDá/XG]NL 2007-203RGG]LDáDQLH ISBN 978-83-61082-56-9 1DNáDG 100 egz. Wydawca 6]F]HFLĔVND6]NRáD:\ĪV]D&ROOHJLXP%DOWLFXP ul. Mieszka I 61C 71-011 Szczecin Druk volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Ks. Witolda 7-9 71-063 Szczecin 6SLVWUHĞFL 52='=,$à',$*12=$,7(5$3,$ PEDAGOGICZNA ± 32-ĉ&,$ PODSTAWOWE .............................................. 5 1.1. 3RMĊFLDGHILQLF\MQH ........................................................ 5 1.2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego .................... 9 52='=,$à35$:,'à2:2ĝ&,52=:2-8 &=à2:,(.$ ................................................ 13 2.1. Czynniki rozwoju ......................................................... 13 7HRULDUR]ZRMXSV\FKRVSRáHF]QHJR(ULND(ULNVRQD ..... 14 52='=,$à',$*12=$6<78$&-,6=.2/1(- DZIECKA ...................................................... 21 3.1. ']LHFNRSU]\VZDMDMąFHZLHG]ĊLXPLHMĊWQRĞFL ............ 22 3.1.1. *RWRZRĞüV]NROQD................................................... 22 3.1.2. Dysleksja rozwojowa.............................................. 23 3.1.2.1. 6]NRáDZELRJUDILF]Q\FKZ\ZLDGDFKRVyE z G\VOHNVMą ................................................... 34 3.1.2.2. Wybrane elementy terapii dysleksji rozwojowej ................................................. 37 52='=,$à=$%85=(1,$:=$&+2:$1,8 ............. 47 4.1. 1DGSREXGOLZRĞüSV\FKRUXFKRZD]GHILF\WDPLXZDJL (ADHD)....................................................................... 47 4.2. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze .......................... 50 4.3. Zaburzenia zachowania ............................................... 51 4.4. Wybrane elementy teUDSLL]DEXU]HĔZ zachowaniu .... 53 52='=,$à6=.2à$-$.2ĝ52'2:,6.2 WYCHOWAWCZE DZIECKA ..................... 61 5.1. 'LDJQR]DĞURGRZLVNDV]NROQHJR ................................. 61 5.2. %áĊG\Z\FKRZDZF]H ................................................... 64 5.3. 3U]\F]\Q\QLHSRZRG]HĔV]NROQ\FK ............................. 68 5.4. Techniki diagnozy ....................................................... 69 5.5. :VSyáSUDFD]URG]LFDPL .............................................. 74 52='=,$à',$*12=$ĝ52'2:,6.$ WYCHOWAWCZEGO ± RODZINA............ 77 6.1. :\EUDQHQDU]ĊG]LDGLDJQRVW\F]QH .............................. 79 6.2. Wybrane metody i techniki terapii .............................. 80 BIBLIOGRAFIA ..................................................................... 87 ANEKS<««........................................................................ 93 52='=,$à DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ± 32-ĉ&,$32'67$:2:( 1.1. 3RMĊFLDGHILQLF\MQH Diagnoza (gr. ± diagnosis), to rozpo]QDQLHUR]UyĪQLHQLH Diagnoza ± ÄUR]SR]QDQLH MDNLHJRĞ VWDQX U]HF]\ L MHJR WHQGHQFML UR]ZRMRZ\FK QD SRGVWDZLH MHJR REMDZyZ RUD] w RSDUFLX R ]QDMRPRĞü RJyOQ\FK SUDZLGáRZRĞFL Z GDQHM G]LHG]LQLH´1. Diagnoza ± ÄUR]SR]QDQLHLVWRW\LXZDUXQNRZDĔ]áRĪRQHJR stanu U]HF]\ QD SRGVWDZLH REVHUZDFML MHJR FHFK REMDZyZ  RUD] ]QDMRPRĞFL RJyOQ\FK SUDZLGáRZRĞFL SDQXMąF\FK Z GDQHM G]LHG]LQLH´2. Terapia ± ÄV\VWHP G]LDáDĔ VWRVRZDQ\FK QLH W\ONR ZREHF RVyEFKRU\FKDOHWDNĪHwobec jednostek o zburzonym rozwoju OXE SRV]XNXMąF\FK UR]ZLą]DĔ V\WXDcji trudnych; UyZQLHĪ w VWRVXQNX GR RVyE SR]RVWDMąF\FK Z REUĊELH SDWRORJLL VSRáHF]QHM D ZLĊF GRWNQLĊW\FK QDáRJDPL SR]EDZLRQ\FK ZROQRĞFL REMĊW\FK JáĊEV]\PL Z\NROHMHQLDPL REMDZLDMąF\FK FHFK\]DDZDQVRZDQHMSV\FKRSDWLL´3. 1 S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 17. 2 W.J. Paluchowski, Diagnoza psychologiczna. Proces-QDU]ĊG]LD-standardy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 12. 3 A. Kargul, Prace korekcyjno-kompensacyjne poradni wychowawczo- zawodowych, Ä=DJDGQLHQLD:\FKRZDZF]H´ nr 6, 1977, s. 27. 5 6=&=(&,ē6.$6=.2à$:<ĩ6=$&2//(

Recently converted files (publicly available):