• Document: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ FINANCIAL CONTROLLING. Ліана Птащенко, Віталій Сержанов Liana Ptashchenko, Vitaliy Serzhanov НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК TUTORIAL
  • Size: 3.61 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:27:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

32 Фінансовий контролінг ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА досягається шляхом комплексного використання методів оперативного і стратегічного контролінгу та менеджменту. УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Таблиця 1.1 POLTAVA NATIONAL TECHNICAL YURIY KONDRATYUK UNIVERSITY Порівняльна характеристика оперативного UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY і стратегічного контролінгу Ознака Оперативний Стратегічний В основному внутрішнє середо- Зовнішнє і внутрішнє середовище Орієнтація вище підприємства підприємства - Забезпечення прибутковості і лі- - Забезпечення виживання. Ліана Птащенко, Віталій Сержанов квідності підприємства шляхом - Проведення антикризової полі- Ціль виявлення причинно-наслідкових тики, недопущення виникнення Liana Ptashchenko, Vitaliy Serzhanov зв’язків при зіставленні виручки банкрутства. Спрямованість на по- від реалізації та витрат тенціал успіху - Керівництво при плануванні та розробленні бюджетів (поточне і оперативне планування). Визна- чення вузьких і пошук слабких - Участь у встановленні кількіс- них і якісних цілей підприємства. - Відповідальність за стратегічне планування. ФІНАНСОВИЙ місць для тактичного управління. Визначення всієї сукупності під- контрольних показників відповід- но до встановлених поточними ці- - Розроблення стратегій. альтернативних - Визначення критеріїв зовнішніх і внутрішніх умов, які лежать в ос- КОНТРОЛІНГ лями. - Порівняння планових і фактич- нові стратегічних планів. - Визначення вузьких і пошук НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Завдання них показників підконтрольних ре- слабких місць. зультатів і витрат з метою вияв- - Визначення основних підконт- FINANCIAL лення причин, винуватців і рольних показників відповідно до наслідків відхилень. встановлених стратегічних цілей. - Аналіз впливу відхилень на ви- - Порівняння планових і фактичних конання поточних планів. значень підконтрольних показників

Recently converted files (publicly available):