• Document: Rozprawka. swojego stanowiska (przedstawienie argumentów).
  • Size: 182.78 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:46:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rozprawka  nietuzinkowe rozwiązania;  duże wątpliwości budzi…;  ciekawy pomysł kompozycyjny…;  film sprawił, że inaczej spojrzałem na problem…;  zyskał aprobatę krytyków…;  otrzymał dobre recenzje… Rozprawka 1. Rozprawka – forma wypowiedzi, w której autor rozstrzyga pe- wien problem. Jej zasadniczą część stanowi wyjaśnienie i uzasad- nienie swojego stanowiska (przedstawienie argumentów). 2. Aby rozprawka była dobrze napisana, należy:  sporządzić plan, by zachować spójny i  logiczny układ całej wypo- wiedzi;  trafnie dobrać argumenty;  sformułować tezę lub hipotezę; Pamiętaj! Temat rozprawki często nie jest tezą.  używać precyzyjnych sformułowań, bez ozdobników literackich;  nie używać bezpośrednich zwrotów do czytelnika, powściągnąć swo- je emocje; Rozprawka to suchy, rzeczowy wywód ukazujący nasz sposób myślenia, argumentowania.  pamiętaj, że jeden argument to zawsze jeden akapit;  warto przyłączać cytaty z lektur bądź wypowiedzi autorytetów z da- nej dziedziny;  argumenty można czerpać z  literatury, sztuki (malarstwo, muzyka, film), historii, polityki, a także z życia codziennego (szkoła, doświad- czenia życiowe). 40 Rozprawka 3. Budowa rozprawki: Temat: „Czy w dzisiejszych czasach można być patriotą?” 1.  Wstęp – ogólne zarysowanie problemu W dzisiejszych czasach dużo mówi się o patriotyzmie, umiłowa- niu ojczyzny. Nawet wicepremier, Roman Giertych, próbował wpro- wadzić do  szkół nowy przedmiot – wychowanie patriotyczne. Czy jednak miłości ojczyzny można się nauczyć? Czy łatwo ją ukazać? Polska wprawdzie nie jest zagrożona konfliktami zbrojnymi i nie mu- simy walczyć w jej obronie podczas wojny, jak na przykład bohatero- wie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Można jednak wykazywać się swoją postawą patriotyczną na innych płaszczyznach życia. 2.  a)  Teza – twierdzenie, opinia, która będzie w  rozwinięciu uzasadniona; myśl, którą należy dowieść Dlatego też uważam, że we współczesnym świecie – mimo wszyst- ko – można być patriotą. b)  Hipoteza – założenie oparte na prawdopodobieństwie, przy- puszczenie wysunięte w celu objaśnienia jakiegoś zjawiska, wymagające sprawdzenia 3.  Rozwinięcie – argumenty – dowody, wyjaśnienia, które po- twierdzą tezę (a) lub rozwiążą problem (b) albo kontrargu- menty – argumenty skierowane przeciwko argumentom stro- ny przeciwnej Nie należy przede wszystkim uciekać z kraju. Tak jak powiedział Piotr Skarga w swoich kazaniach: „Gdy okręt, jakim jest Rzeczpo- spolita, tonie, trzeba trwać na posterunku do końca i iść razem z nim na dno”. Trudno zaprzeczyć, że obecnie wielu młodych ludzi wyjeż- dża za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego zarobku. Warunki ekonomiczne w Polsce nie sprzyjają im, ciężko rozpocząć samodziel- ne życie bez odpowiednich środków finansowych i braku perspektyw na nie. Nie trzeba jednak zaraz emigrować i osiadać na stałe poza granicami Polski. Warto starać się polepszyć swoje warunki na miej- 41 Rozprawka scu, walczyć o dobrą posadę i godny zarobek. Nie wolno poddawać się zbyt szybko. Z  odpowiednim wykształceniem i  kwalifikacjami można i tutaj wiele zdziałać. Wystarczy tylko chcieć i szanować pod- jętą już gdzieś pracę. Warto zwrócić uwagę, że ojczyznę można też wspierać właśnie swoją nauką. Szerzyć jej kulturę wśród innych narodów, szczególnie teraz, gdy staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Robią to właśnie wielcy pisarze, głównie ci nagradzani i podziwiani przez cały świat, jak np. Wisława Szymborska czy zmarły przed kilku laty Czesław Mi- łosz. To zrozumiałe, że nie wszyscy mają talent na miarę tak wielkich sław, ale wiele osób posiada zdolności, którymi może pochwalić się przed innymi i dać tym samym wyraz swojej przynależności narodowej. Tym właśnie okazuje się swój patriotyzm i swoją lojalną postawę. Patriotyzm można też rozumieć jako walkę ze złem prześladują- cym obywateli. We „Władcy pierścieni” J. R. R. Tolkiena odnajdzie- my nie tylko metaforę dwóch wielkich wojen światowych, ale także ścieranie się elementarnych sił dobra i zła. Patriotyzm pokaże ten, kto opowie się po  odpowiedniej stronie, kto będzie robił wszystko, by obraz kraju polepszył się, by nie zawładnęły nim ciemności, jak czyniła to na przykład Drużyna Pierścienia. 4.  Podsumowanie – podtrzymanie tezy, wnioski, uogólnienia Z całą pewnością w dzis

Recently converted files (publicly available):