• Document: Studie wijzer. Hulpmidddel bij het leren in het Topklinisch Traject
  • Size: 1.09 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 16:25:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Studie wijzer Hulpmidddel bij het leren in het Topklinisch Traject Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 1. Algemeen deel 1.1 Competentiegericht onderwijs Pag. 4 1.2 Zelfstandig leren Pag. 6 1.3 Oriëntatie op de (beroeps)opdracht Pag. 7 1.4 Plannen en organiseren Pag. 9 1.5 Reflecteren Pag. 10 1.6 Intervisie Pag. 14 2. Regels en criteria 2.1 Presentatiecriteria Pag. 18 2.1.1 Basis beoordelingsformulier Pag. 19 2.1.2 Uitgebreid beoordelingsformulier Pag. 20 2.2 Complexiteitsscore Algemeen Ziekenhuis Pag. 23 2.3 Format verpleegplan Pag. 26 2.4 Format uitwerken ziektebeelden Pag. 27 3. Schrijfwijzer Pag. 29 Nawoord Pag. 32 2 Inleiding In deze studiewijzer vind je allerlei informatie die je kunt gebruiken gedurende de opleiding. Dit document is een handvat voor het leren en het maken van opdrachten binnen de opleiding. Het zijn ondersteunende documenten waar regelmatig, in bijvoorbeeld de beroepsopdrachten, naar verwezen wordt. Bij de beoordeling van opdrachten, presentaties e.d. zullen de criteria worden gebruikt die hierin staan beschreven, tenzij anders staat vermeld. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze studiewijzer te gebruiken. In het begin van de opleiding zal een docent er nog naar verwijzen maar naarmate de opleiding vordert, zul je de criteria en ondersteuning zelf moeten toepassen. De studiewijzer is opgebouwd uit een algemeen deel, een deel met beoordelende criteria en het laatste deel omvat de schrijfstijl die je gedurende de opleiding moet hanteren. In het eerste deel wordt uitleg gegeven over competentiegericht onderwijs, welke rol zelfstandig leren hierin speelt en hoe reflecteren (individueel en in een groep) in het zelfstandig leren een belangrijk aandeel vormt. In het tweede deel staan allerlei ‘regels en criteria’ voor diverse onderwerpen. De criteria in deze studiewijzer zijn dan leidend voor de beoordeling. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij het docententeam. 3 1.1 Competentiegericht onderwijs Aanleiding Vanaf september 2010 moeten alle Mbo-opleidingen competentiegericht onderwijs geven. Het draait in de opleiding om competenties, dat is een optelsom van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Deze competenties krijgen pas betekenis in een context; in deze opleiding is dat de context van de ziekenhuiszorg. De aanleiding om het Mbo-onderwijs competentiegericht te maken is het gevolg van veranderingen in de maatschappij. Kennis en nieuwe technologie volgen elkaar snel op. Van medewerkers wordt verwacht, naast kennis en kunde, vaardigheden te verwerven en snel op de hoogte te zijn van vernieuwingen. Er worden nog meer eisen gesteld aan huidige vakmensen: • ze moeten zelfstandig kunnen functioneren in de beroepspraktijk • ze moeten zichzelf kunnen ontwikkelen • ze moeten flexibel zijn en met veranderende omstandigheden kunnen omgaan Alleen kennis en vaardigheden zijn niet meer genoeg. Ook houding en persoonskenmerken zijn van groot belang. Daarom richt het beroepsonderwijs zich nu meer op competenties, zodat beroepsonderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Dit wordt vormgegeven in het competentiegericht onderwijs (CGO). Wat zijn competenties? Competentiegericht opleiden is een nieuwe vorm van beroepsonderwijs. Competenties staan hierbij centraal. Maar wat is een competentie eigenlijk? Onder een competentie verstaan we het volgende: een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, houding en persoonskenmerken die nodig is om effectief te handelen in een beroepssituatie. Competent zijn betekent dus meer dan het hebben van vakkennis en het beheersen van vaardigheden alleen. In de opleiding zul je verschillende soorten competenties aangeleerd krijgen: 1. Beroepscompetenties Wat iemand moet kennen en kunnen om een specifiek beroep uit te (blijven) voeren. Deze competenties komen naar voren in de beroepsopdrachten. 2. Leercompetenties Wat iemand moet kennen en kunnen om zichzelf te (blijven) ontwikkelen. Dit is van belang om in veranderende situaties adequaat te (blijven) handelen. Deze competenties komen naar voren in de leerlijn persoonlijke ontwikkeling. 3. Burgerschapscompetenties Wat iemand moet kennen en kunnen om in de maatschappij te (blijven) functioneren. Deze competenties komen terug in de beroepsopdrachten, leerlijn persoonlijke ontwikkeling en de leerlijnen taal en rekenen. De competenties komen pas in een context tot zijn recht. Er ligt daarom in de opleiding veel nadruk op het oefenen, uitvoeren en beoordelen in de beroepspraktijk. Wat is Competentie Gericht Onderwijs (CGO)? Met de invoering van competentiege

Recently converted files (publicly available):