• Document: En sammanställning av de viktigaste förändringarna i rekommendationerna för psykiska sjukdomar i försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  • Size: 427.84 KB
  • Uploaded: 2018-10-15 08:29:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

En sammanställning av de viktigaste förändringarna i rekommendationerna för psykiska sjukdomar i försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsen ger ut ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) som riktar sig främst till läkare och handläggare på Försäkringskassan. Beslutstödet be- står av två delar. Den ena delen handlar om övergripande principer för sjuk- skrivning, den andra delen består av rekommendationer om bedömning av ar- betsförmåga för olika diagnoser. Syftet med FMB är att bidra till en kvalitets- säker, effektiv och likvärdig sjukskrivningsprocess. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet. En del av uppdraget handlade om att se över de rekommenderade sjukskriv- ningstiderna för diagnoser för psykiska sjukdomar och besvär som ingår i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. Den här sammanställningen redovisar förändringarna i rekommendation- erna för de 17 psykiska diagnosgrupperna efter uppdateringen. Uppdateringen har skett med hjälp av medicinska experter som har grans- kat den diagnosspecifika informationen och sjukskrivningsrekommendation- erna. Handläggare på Försäkringskassan och sakkunniga på funktionsned- sättning och aktivitetsbegränsning har även varit delaktiga i uppdateringen. För flera diagnoser har den rekommenderade sjukskrivningstiden föränd- rats och kompletterats med ytterligare rekommendationer, differentierade utifrån faktorer. Olika faktorer, så som till exempel sjukdomens svårighets- grad eller samsjuklighet, kan påverka sjukskrivningstiden. Partiell sjukskriv- ning, som ett alternativ till sjukskrivning på heltid, föreslås i högre grad än tidigare. För samtliga diagnosgrupper finns nu information om funktionsned- sättning och aktivitetsbegränsning. Även information om rehabiliteringsin- formation har tillkommit för flera diagnoser. Sammanställningen vänder sig till personer som i sitt arbete möter perso- ner med psykisk ohälsa, såsom sjukskrivande läkare inom hälso- och sjuk- vården, företagshälsovården, rehabiliteringskoordinatorer och samordnare inom vård och landsting, handläggare och försäkringsmedicinska rådgivare inom Försäkringskassan. De uppdaterade rekommendationer används som en vägledning vid bedömningar om arbetsförmåga eller sjukpenning. De uppdaterade rekommendationerna börjar gälla från 30 januari 2017. Kontakt: Regina Ylvén Anders Fejer regina.ylven@socialstyrelsen.se anders.fejer@socialstyrelsen.se Utredare Enhetschef Vägledning för hälso- och Vägledning för hälso- och sjukvården sjukvården För mer information besök gärna: Försäkringsmedicinskt beslutsstöd http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod Övergripande principer http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/ove rgripandeprinciperforsjukskrivning Innehåll Adhd ..........................................................................................................................5 Akut stressreaktion ...................................................................................................8 Skadligt bruk av alkohol och alkoholberoende ............................................. 10 Anorexia nervosa .................................................................................................. 13 Anpassningsstörning (livskris, sorgreaktion) ...................................................... 16 Bipolär sjukdom ..................................................................................................... 18 Bulimia nervosa ..................................................................................................... 21 Depressiv episod ................................................................................................... 23 Skadligt bruk av droger, drogberoende .......................................................... 26 Generaliserat ångestsyndrom ............................................................................ 29 Paniksyndrom ........................................................................................................ 31 Psykotiska syndrom ............................................................................................... 33 Posttraumatiskt stressyndrom.............................................................................. 36 Recidiverande depression .................................................................................. 39 Social fobi ............................................................................................................... 42 Tvångssyndrom ..................................................................................................... 44 Utmattningssyndrom ............................................................................................ 46 4 Adhd Dia

Recently converted files (publicly available):