• Document: Historia administracji i myśli administracyjnej
  • Size: 1.6 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 11:36:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Podręczniki Prawnicze Historia administracji i myśli administracyjnej Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.) Tadeusz Maciejewski C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Maciejewski  • Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.) W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ DO 1918 R. Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Żukowski DZIEJE ADMINISTRACJI W POLSCE W XX WIEKU Studia Prawnicze W. Maciejko, M. Rojewski, A. Suławko-Karetko PRAWO ADMINISTRACYJNE. ZARYS WYKŁADU CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ Skrypty Becka B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz ZARYS PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 2 Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.) Tadeusz Maciejewski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5319-7 ISBN e-book 978-83-255-5320-3 Wstęp J. Sondel, wyjaśniając w swym Słowniku łacińsko-polskim dla prawników i historyków termin „administracja” (Administratio, -oris), przedstawia kilka jego znaczeń: zarząd, sprawowanie urzędu, kierownictwo, posługa itd., zaś przez poję- cie administratora (Administrator, -oris) rozumie m.in. zarządzającego, kierownika itd. Oba pochodzą od czasownika służyć (ministrare). Z reguły przyjmuje się, że administracja to zarząd sprawami publicznymi. Jest to pogląd ugruntowany zwłaszcza w Europie kontynentalnej. Rozumie się go negatywnie, jako działania państwa nienależące do władzy ustawodawczej i  są- downiczej, bądź pozytywnie (funkcjonalnie), jako organizatorską państwa. Nie- którzy jednak przyjmują oba te znaczenia. Zakres przedmiotowy historii administracji jest dyskusyjny. Wyraża się bo- wiem w istnieniu aż trzech koncepcji. Pierwsza opisuje historię administracji na przestrzeni dziejów, począwszy od starożytności. Druga omawia ją od czasów wczesnonowożytnych. Natomiast trzecia liczy ją od połowy XIX w. Z kolei histo- ria myśli administracyjnej dotyczy już wyłącznie ostatnich dwóch okresów. Oba przedmioty łączy więc chronologia obejmująca czasy nowożytne i współczesne, jakkolwiek nie należy zapominać o początkach administracji (starożytność i śre- dniowiecze), które pojawiły się wcześniej niż myśl administracyjna. Novum w ni- niejszym podręczniku jest też to, że historii myśli administracyjnej poświęcono ok. 40% tekstu, co się dotychczas nie zdarzyło. Stan ten decyduje w dużym stopniu o przyjętym w podręczniku kryterium rzeczowym. W rezultacie w sposób celowy założono omówienie w pierwszej ko- lejności historię administracji centralnej, następnie terytorialnej, później samorzą- dowej, wreszcie sądownictwa administracyjnego, by na końcu zająć się rozwojem myśli administracyjnej, i to w dużym zakresie. Wszystko to opisano w oparciu o kryterium porównawcze. Pozwoliło ono uporządkować bogactwo instytucji i doktryn, w jednolitej formie wyjaśniając wiele zjawisk w sposób ogólny, charakterystyczny dla większości państw europejskich oraz częściowo amerykańskich, bez przyjmowania sztywnych ram odnoszących się do poszczególnych państw, oczywiście poza Polską, którą potraktowano odrębnie w oddzielnych rozdziałach, co wydaje się być zrozumiałe. VI Wstęp Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów administracji zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych, licencjackich i magisterskich. Wykład opiera się na literaturze przedmiotu i dotychczas wydanych podręcznikach. Ich ogólny wykaz został zamieszczony w spisie bibliografii podstawowej. Jako autor życzę też przy okazji wszystkim Czytelnikom niniejszej książki przyjemnej lektury. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski Gdańsk, kwiecień 2013 r. Spis treści Wstęp . ........................................................................................................................... V Podstawowa bibliografia................................................................................................... XVII Rozdział I. Początki administracji................................................................................ 1 § 1. Starożytność........................................................................................................ 1 I. Despotie wschodnie................................................................................... 1 1

Recently converted files (publicly available):