• Document: ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.
  • Size: 9.95 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:33:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLITECHNIKA LUBELSKA Laboratorium Inżynierii WYDZIAŁ MECHANICZNY Materiałowej KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ĆWICZENIE Nr 5 Akceptował: Kierownik Katedry Opracował: prof. dr hab. B. Surowska dr inż. Sławomir Szewczyk I. Temat ćwiczenia: Struktury i właściwości stali w stanie wyżarzonym. II. Cel ćwiczenia: Przeprowadzenie identyfikacji struktury stali w stanie wyżarzonym na podstawie obserwacji mikroskopowych, poszukiwanie związków mię- dzy budową strukturalną a właściwościami stali. III. Ważniejsze pytania kontrolne: 1. Narysować i opisać pola wykresu Fe-Fe3C (żelazo-cementyt) 2. W oparciu o wykres żelazo-cementyt narysować i opisać krzywe chłodzenia dla sto- pów o zawartości: 0,05% C, 0,15% C, 0,30% C, 0,60% C, 0,80% C, 1,2% C, 3,5% C i 5,0% C 3. Właściwości ferrytu, perlitu, austenitu, cementytu i ledeburytu oraz charaktery- styczne cechy tych faz i składników strukturalnych obserwowane po wytrawieniu na zgładach metalograficznych 4. Fazy i składniki strukturalne występujące w stalach: podeutektoidalnych, eutekto- idalnych i nadeutektoidalnych 5. Wpływ budowy strukturalnej na właściwości mechaniczne stali 6. Podział stali według metod ich wytapiania i odtleniania 7. Wpływ domieszek na właściwości stali węglowych 8. Wpływ pierwiastków stopowych na zakres występowania austenitu 9. Klasyfikacja i znakowanie stali według Polskich Norm (PN-EN) 10. Budowa i zasada działania mikroskopu świetlnego 11. Zasady doboru powiększeń przy obserwacji na mikroskopie metalograficznym. IV. Literatura: 1. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2007. 2. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2006. 3. Praca zbior. pod red. A. Werońskiego: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materia- łowej. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002. 4. Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006. 5. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa, stal. WNT, Warszawa 2004. Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Materiałowej, http://kim.pollub.pl V. Przebieg ćwiczenia: 1. Materiały i urządzenia do badań 1.1. Komplet zgładów metalograficznych stali w stanie wyżarzonym 1.2. Mikroskop metalograficzny 1.3. Atlas struktur 1.4. Instrukcja obsługi mikroskopu. 2. Przebieg badań Przed rozpoczęciem ćwiczenia student obowiązkowo zapoznaje się z zaleceniami instrukcji BHP. Prowadzący zajęcia sprawdza opanowanie wiadomości podanych w instrukcji BHP i znajomość problematyki badawczej. Po dopuszczeniu do wyko- nania ćwiczenia należy wykonać następujące czynności: 2.1. Włączyć oświetlenie mikroskopu i sprawdzić jego działanie. Dobrać odpowied- nie powiększenia 2.2. Dokonać przeglądu struktur wszystkich zgładów metalograficznych znajdują- cych się w komplecie i przeprowadzić ich identyfikację na podstawie atlasu struktur 2.3. W przypadku nierozpoznanych mikrostruktur przeprowadzić dyskusję z prowa- dzącym zajęcia 2.4. Oszacować właściwości mechaniczne stali węglowych, z których pochodzą zgłady na podstawie ich budowy strukturalnej 2.5. Zamieścić w sprawozdaniu mikrostruktury stali w stanie wyżarzonym wskazane przez prowadzącego zajęcia. 3. Opracowanie sprawozdania Sprawozdanie z przeprowadzonych badań powinno zawierać: 3.1. Cel badań, przedmiot badań, spis literatury 3.2. Sposób przygotowania próbek 3.3. Odczynniki do trawienia 3.4. Typ mikroskopu metalograficznego, rodzaj oświetlenia 3.5. Dobór powiększeń, powiększenie użyteczne 3.6. Rysunki obserwowanych mikrostruktur i ich opis 3.7. Wnioski dotyczące związków między budową strukturalną a właściwościami stali w stanie wyżarzonym. 4. Materiały uzupełniające 4.1. Atlas mikrostruktur stali w stanie wyżarzonym (rys. 5.1÷5.18) 4.2. Wzór protokółu badań mikroskopowych. © Copyright by S. Szewczyk, Lublin University of Technology, 2011 2 Rys. 5.1. Mikrostruktura żelaza technicz- nego Armco (C = 0,03%). Wi- doczny ferryt o wydłużonych

Recently converted files (publicly available):