• Document: ÜNİTE 13 Sindirim Sistemi Uygulamaları
  • Size: 605.26 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 20:17:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ÜNİTE 13 Sindirim Sistemi Uygulamaları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Sindirim sistemi intübasyonunu, intübasyonlarda kullanılan sondalar ve hemşirelik gi- rişimlerini, ■ Yatağa bağımlı olan hastanın beslenmesini, bu uygulama için hastanın ve malzemenin hazırlanmasını, ■ Hastanın nazogastrik sonda, gastrostomi sondası ve devamlı damla damla beslenmesi- ni, ■ Mide lavajını, hastanın ve malzemenin hazırlanmasını, ■ Lavmanın çeşitlerini, hazırlama ve verilme şekillerini hastanın ve malzemenin hazırlan- masını açıklayabileceksiniz. İçindekiler ■ Giriş ■ Sindirim Sistemi İntübasyonu ■ Yatağa Bağımlı Hastanın Beslenmesi ■ Sonda İle Besleme ■ Midenin Yıkanması ■ Dışkılama ■ Lavmanlar ■ Özet ■ Değerlendirme Soruları ■ Sözlük ■ Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Öneriler ■ Fizyoloji ve anatomi kitaplarınızın özellikle bu bölümle ilgili olan ağız ve çiğneme fonksi- yonları, gastro intestinal yolu bir kere daha gözden geçiriniz. ■ Uygulamaları yapmak için imkan yaratınız. Takıldığınız yerleri bir kere daha okuyarak tekrar ediniz. ■ Ünitenin içindeki ve sonundaki soruları cevaplandırmaya çalışınız. 1. GİRİŞ Ağız boşluğundan anüse kadar uzanan kasdan yapılmış olan sisteme gastrointestinal (GIS) sistem denir. Bu sistem sindirim borusu ve eklerinden oluşmuştur. Karaciğer, pankre- as, salgı bezleri ve safra kesesi sindirim sisteminin ekleridir. Bu sistemin, yiyeceklerin çal- kalanması, ileriye doğru hareket etmesi, sindirim sıvıları ve enzimlerle karışması, besin maddelerinin ezilmesi ve katı artıkların atılması gibi görevleri vardır. Hayatın devamında önemi büyüktür. Sindirim kanalındaki fonksiyonların bozulması sonucu; kanaldaki sıvıyı aspire etmek a- macı ile mide ve barsağa uygun fileksibl bir sondanın ağız veya burundan yerleştirilmesi işlemine İntübasyon denir. Dekompresyon, sakşın, sifonaj ve nazal sakşın, benzeri terim- lerdir. Sakşın, sindirim kanalı içine burun yolu ile yerleştirilen bir aletin sıvıyı emmesi işlemi- dir. Dışarıya açıklığı olan her organ dekomprese edilebilir.Kelime anlamı yüksek basıncın düşürülmesidir. GIS dekompresyon sindirim sisteminde toplanan sıvı ve gazın sonda ile çıkarılmasıdır. İntübasyon kelime anlamı herhangi bir kanal veya boşluk içine sonda sok- maktır. Hava yolunu açık tutmak için larenkse sonda sokulmasına endotrakeal intübasyon, trakeaya sonda sokulmasına trakeal intübasyon denir. 2. SİNDİRİM SİSTEMİ İNTÜBASYONU Sindirim sistemi intübasyonunun amacı şunlardır: ■ Abdominal (karın) ameliyatlardan sonra gerilimi önlemek, herhangi bir nedenle biriken sıvı ve gazı çıkarmak, ■ Sindirim sistemi ile ilgili radyolojik incelemeler yapmak, ■ Hastayı beslemek. ■ Hastayı genel anesteziye hazırlarken sindirim sistemindeki içeriği boşaltmak, İntübasyonda mide için kullanılan sondalar, kısa sondalardır. Nazogastrik tüp (kateter) ola- rak isimlendirilir. Ağız (orofarenks) veya burun (nazofarenks) yoluyla mideye yerleştirilir. Bazen de bu tür sondalar gastrostomi yoluyla yerleştirilip mide duvarına dikilir. Uzun sonda- lar barsağa yerleştirilir. - 209 - Şekil 13.1. Sonda Lümenleri A) Tek B) Çift C) Üçlü 2.1. Sindirim Sisteminde Kullanılan Sonda Tipleri ve Özellikleri Etkili bir hemşirelik bakımı verilebilmesi için hemşirenin sonda cinsleri, uzunluğu, çapları, kullanıldığı yerler hakkında bilgisi olması gerekir. Sondaların genişlik ve çaplarının öl- çümünde Fransız (Fr) ölçüsü kullanılır. Sondalar lastik veya plastikten yapılır. Diğer önemli özellikleri bir, iki ve üç lümenli (açıklık, geçit yolu) olmasıdır. Tek lümenli sondalar genellikle drenaj için kullanılır. Çift lümenli sondaların bir açıklığı drenaj, diğer açıklığı balonu şişirmek amacıyla kullanılır. Üç açıklığı olan sondaların biri balonu şişirmek, diğerleri emme ve iri- gasyon amacıyla kullanılır (bkz.: Şekil 13.1). Levin Sonda: Plastikten yapılmış kısa ve tek lümenlidir. Mide gavajında kullanılır. Ewalt Sonda: Daha geniş lümenlidir ve zehirlenmelerde irigasyon için kullanılır. Salem Sump Sonda: Plastikten yapılmış ve çift lümenlidir. Gavaj, lavaj ve aspirasyon için kullanılır. Miller-Abbott Sonda: Çift lümenlidir. 16 Fr. no, 3 m. uzunluğundadır. Birinci lümen, yuttur- duktan sonra sondanın ucundaki balonu şişirmek içindir.Şişen balon sondanın ucuna yön verir. İkinci lümen dekompresyon içindir. Harris Sonda: Tek lümenli yaklaşık 2,8 m. uzunluğundadır. Sondanın ucundaki balon, cıva içindir. Balonun her iki tarafında bilezik şeklinde metal ağırlık

Recently converted files (publicly available):