• Document: dr Dorota Dziewanowska dr hab. Dorota Dziewanowska Dorota Dziewanowska stopień naukowy: dr hab. zainteresowania naukowe:
  • Size: 167.17 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:10:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

dr Dorota Dziewanowska Temat rozprawy doktorskiej: Kształtowanie sprawności mówienia w procesie nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasie V i VI szkoły podstawowej promotor: dr hab. Janusz Henzel recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Iwan, prof. dr hab. Władysław Woźniewicz data obrony: 16 grudnia 1988 r. dr hab. Dorota Dziewanowska Temat rozprawy habilitacyjnej: Aspektowo-kompleksowe nauczanie akcentuacji na studiach rusycystycznych recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, dr hab. prof. AP Janusz Henzel, prof. dr hab. Krystyna Iwan data obrony: 29 września 2005 r. Dorota Dziewanowska stopień naukowy: dr hab. stanowisko: profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie zainteresowania naukowe:  kształtowanie sprawności mówienia w korelacji z pozostałymi sprawnościami językowymi w procesie glottodydaktycznym  strategie nauczania artykulacji, intonacji i akcentuacji rosyjskiej  strategie nauczania gramatyki i ortografii rosyjskiej  zagadnienia preparacji i ewaluacji materiałów glottodydaktycznych oraz programów nauczania  dobór i przyswajanie materiału glottokulturoznawczego i kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów rusycystyki Bibliografia prac Doroty Dziewanowskiej I. Monografie 1. D. Dziewanowska, Kształtowanie sprawności mownych w procesie nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasie V i VI szkoły podstawowej. Prace monograficzne nr 175, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1993, ss. 271. ISSN 0239-6025; ISBN 83-85898-27-1 2. D. Dziewanowska, Aspektowo-kompleksowe nauczanie akcentuacji na studiach rusycystycznych. Prace monograficzne nr 408, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2005, ss. 428. ISNN 0239-6025; ISBN 83-7271-321-9 II. Artykuły 1. D. Dziewanowska, Koncepcja nowej wersji eksperymentalnego podręcznika języka rosyjskiego dla klasy V, (w:) Z aktualnych studiów rusycystycznych, Olsztyn 1987, s. 259-268. 2. D. Dziewanowska, Z doświadczeń nauczania języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w szkole podstawowej, (w:) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Zeszyt 116, Prace Rusycystyczne VII, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1987, s. 283-299. ISSN 0239-7686 3. D. Dziewanowska, Принципы построения экспериментального учебника русского языка для 5-го класса польской восьмилетней школы, «Русский язык за рубежом», 1988, № 2, с. 81-84. ISSN 0121-615X 4. D. Dziewanowska, Принципы построения учебного комплекса для экспериментального обучения русскому языку в 5-м и 6-м классах 8-летней школы, (w:) Theorie und Praxis der Gestalung und Verwendung von Russischlehr-bueche rn und anderen Unterrichtsmittenln, " Dresdner Reihe zur Forschung", 1989, nr 4, s. 45-51. ISSN 0233-0164 5. D. Dziewanowska, Уровень артикуляционной корректности студентов 1-го курса Института русской Филологии Краковской высшей педагогической школы в свете тестов и самооценки испытуемых, (w:) Вопросы оптимизации процесса усвоения русского языка студентами-филолгами. Материалы симпозюмя МАПРЯЛ-Краков'85, red. J. Henzel, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1990, s. 60-70. 6. D. Dziewanowska, Экспериментальное обучение акцентуации в 5-м и 6-м классах польской восьмилетней школы, "Przegląd Rusycystyczny", 1990, Nr 1-4 (49-52), s. 41-47. 7. D. Dziewanowska, Kształtowanie sprawności językowych na podstawie nowej wersji podręcznika eksperymentalnego dla klasy V, (w:) Próby doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej. Prace badawcze w szkołach-laboratoriach WSP w Krakowie w latach 1984-1987, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991, s. 75-83. 8. D. Dziewanowska, Eksperymentalne nauczanie języka rosyjskiego metodą reproduktywno-kreatywną w klasie VI, (w:) Próby doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej. Prace badawcze w szkołach - laboratoriach WSP w Krakowie w latach 1984-1987, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991, s. 83-89. 9. D. Dziewanowska, Koncepcja optymalizacji nauczania akcentuacji na młodszych latach studiów rusycystycznych, (w:) Unowocześnienie kształcenia wyższego w zakresie filologii rosyjskiej oraz nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej i średniej. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991, s. 17- 24. 10. D. Dziewanowska, Wnioski dotyczące optymalizacji procesu dydaktycznego oraz doskonalenia materiałów dydaktycznych do nauczania języka rosyjskiego w k

Recently converted files (publicly available):