• Document: LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU
  • Size: 163.69 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:45:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Litanie 7 LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Bože, náš nebeský Otče. smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panen- ské Matky, Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím, Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené, Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží, Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího, Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe, Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky, Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a sli- tování, Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály, Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí, Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění, Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost bož- ství, Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší, Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali, Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva, Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné, Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti, Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, 8 Litanie Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné, Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné, Srdce Ježíšovo, kopím probodené, Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy, Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení, Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření, Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované, Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají, Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají, Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého. ZÁSVĚTNÁ MODLITBA Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, po- korně klečící před tvým oltářem, jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě, smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši a přitáhni je všechny na své svaté Srdce. Buď, Pane králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy ne- opustili, Litanie 9 ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou. Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol, povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj své Církvi pokoj a svobodu, propůjč všem náro- dům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: sláva buď božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučině- ní, které Ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a dopusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. LITANIE KE SVATÉMU BERNARDU Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Bože, náš nebeský Otče. smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatý Bernarde, oroduj za nás. Rádce králů a knížat, Horliteli pro Boží království, Harfeníku Panny Marie, Vyslanče Boží lásky, 10 Litanie Veliký Otče našeho řádu, Učiteli oplývající líbezností, Světlo papežů, Mocný sloupe Církve, Vítězný bojovníku proti falešným uč

Recently converted files (publicly available):