• Document: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
  • Size: 376.27 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:12:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu i kwestie formalne, 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW, 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW 4. Przyjęcie nowych Członków AW 5. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego AW za 2014 rok 6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia AW 7. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych 8. Omówienie spraw zgłoszonych w trakcie zebrania ZAW 9. Zakończenie zebrania. ––––––––––––––––– STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD 1. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZAW Rafał Woźnicki. 2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania. 3. Zarząd jednogłośnie (6 osób) przyjął protokół z zebrania ZAW z dn. 2 marca 2015 r. 4. Piotr Maciejewski przedstawił 26 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków w tym dwie o zmianę statusu na zwyczajnego. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym. Jeden wniosek wymaga poprawy. 5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4/04/15 w sprawie przyjęcia 24 nowych Członków AW wspierających. (7 głosów za). 6. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 5/04/15 w sprawie zmiany statusu 2 nowych Członków AW z wspierających na zwyczajnych. (7 głosów za). 7. Rafał Woźnicki omówił stan przygotowań do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 8. Zarząd ustalił termin ZWZ AW na 25 maja godz. 18:00 o 18:15. 9. Rafał Woźnicki zaproponował porządek obrad ZWZ AW oraz propozycje uchwał. 10. ZAW przyjął jednogłośnie (7 głosów za) uchwałę nr 6/04/15 w sprawie zwołania ZWZ AW. 11. Rafał Woźnicki zaproponował zaproszenie na ZWZ AW w charakterze gości przedstawicieli Warszawskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa. 12. Do zebrania ZAW dołączyli Członkowie ZAW Michał Lewczuk i Marek Sawczuk. 1 13. Rafał Woźnicki zaproponował wyróżnienie na ZWZ AW zasłużonych członków AW. 14. ZAW przyjął jednogłośnie (9 głosów za) uchwałę nr 7/04/15 wprowadzającą regulamin przyznawania tytułu Członka Honorowego AW. 15. Rafał Woźnicki przedstawił plan przygotowań Zarządu do ZWZ AW. 16. Grzegorz Jankiewicz przedstawił wyniki finansowe AW po zakończeniu I kw. 2015. 17. Zarząd omówił sprawy bieżące związane z działalnością AW. 18. Rafał Woźnicki omówił stan prac Komisji Statutowej nad projektem nowego statutu AW. 19. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki. 2 Załącznik Nr uchwały Tytuł uchwały nr Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających 4/04/15 1 AW 5/04/15 Uchwała o przyjęciu Członków Zwyczajnych AW 2 Uchwała w prawie zwołania Zwyczajnego Walnego 6/04/15 Zgromadzenia AW 3 Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu 7/04/15 przyznawania tytułu Członka Honorowego AW 4 W załączeniu: a. Uchwała nr 4/04/15 zał. nr 1. b. Uchwała nr 5/04/15 zał. nr 2. c. Uchwała nr 6/04/15 zał. nr 3. d. Uchwała nr 7/04/15 zał. nr 4. e. Lista obecności zał. nr 5. (-) (-) ___________________________ ___________________________ Piotr Maciejewski Rafał Woźnicki Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 3 Załącznik nr 1 do protokołu zebrania Zarządu z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 4/04/15 z dnia 28.04.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego Art. 1 Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków wspierających następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię

Recently converted files (publicly available):