• Document: LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS STUDENTŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS JAUNASIS MOKSLININKAS 2010 STRAIPSNIŲ RINKINYS 2010 m. balandžio 22 d. Akademija, 2010 Red...
  • Size: 7.68 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:49:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS STUDENTŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS JAUNASIS MOKSLININKAS 2010 STRAIPSNIŲ RINKINYS 2010 m. balandžio 22 d. Akademija, 2010 Redakcinė kolegija: Doc. dr. E. Bartkevičius – pirmininkas Doc. dr. G. Brazaitis Doc. dr. V. Marozas Doc. dr. E. Petrauskas Lekt. dr. R. Žalkauskas Sudarytoja: D. Siaurusaitytė Kalbą redagavo: V. Siaurodinienė 2 Jaunasis mokslininkas – 2010, straipsnių rinkinys Įžanginis žodis Įžanginis žodis Vienas iš ilgalaikių socialinio vystymosi tikslų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2003) yra išugdyti išsilavinusius, savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomenės narius, sustiprinti intelektinį visuomenės potencialą. Trumpalaikiais uždaviniais siekiama, kad žinios ir mokslas taptų svarbiu veiksniu, užtikrinančiu spartų ekonominį ir socialinį vystymąsi, efektyvų gamtos išteklių naudojimą, švarią ir sveiką aplinką, spartinti žinių visuomenės kūrimą, padidinti mokslinių tyrimų efektyvumą ir tarptautinį konkurencingumą, sumažinti protų nutekėjimą. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto misija yra, perimant pažangią pasaulio patirtį, aktyviai plėtojant mokslą ir technologijas, lavinant jaunimą, vykdant mokslu grįstas studijas ir mokymąsi visą gyvenimą, gausinti, sisteminti ir skleisti biomedicinos mokslų srities miškotyros bei ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių žinias, rengti konkurencingus absolventus, gebančius kūrybingai dirbti miškininkystės ir aplinkosaugos srityse. Pagrindinės tyrimų veiklos kryptys fakultete yra tvarus ir daugiatikslis miško naudojimas, miškininkavimo technologijos, želdynų tvarkymas, miško, vandens ir žemės ūkio ekosistemų būklė, antropogeninio poveikio vertinimas. Miškų ir ekologijos fakulteto Magistrantūros studijų mokslinio tyrimo darbo reglamente nurodyta, kad „magistrantūros studijų metu magistrantas privalo paskelbti mokslinį ar mokslo populiarinimo straipsnį, apibendrinant baigiamojo darbo ar jo etapo rezultatus, šalies, rajono ar užsienio leidinyje“. Dauguma studentų, neturintys galimybių parengti mokslinių straipsnių periodiniuose leidiniuose, kitų konferencijų spausdinamoje medžiagoje, juos pateikia kasmetinės Lietuvos žemės ūkio universiteto organizuojamos konferencijos „Jaunasis mokslininkas“ straipsnių rinkinyje, leidžiamame kiekviename fakultete. Studentų mokslinė konferencija rengiama siekiant padėti formuoti ir tobulinti universiteto magistrantų mokslinių tyrimų rezultatų apibendrinimo, publikacijų rašymo, mokslinių pranešimų pateikimo gebėjimus. 2010 m. studentų mokslinė konferencija rengiama balandžio 22 d. Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2010“ Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantų straipsnių rinkinys leidžiamas elektroninėje laikmenoje. Šį straipsnių rinkinį sudaro 59 moksliniai straipsniai, kurie suskirstyti į Miškininkystės, Miškanaudos ir logistikos, Miško ekologijos, Agroekologijos ir gamtosaugos sekcijas. Dėkojame šios konferencijos organizatoriams, dalyviams, taip pat visiems prisidėjus rengiant šį straipsnių rinkinį. Linkime visiems jauniesiems mokslininkams kuo geriausios kloties plėtojant mokslinius tyrimus ir prisidedant prie šalies darnaus vystymosi tikslų. Remigijus Žalkauskas Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas 3 Jaunasis mokslininkas – 2010, straipsnių rinkinys Turinys TURINYS Miškininkystės sekcija Mikrobangų poveikis skirtingų medžių rūšių subrendusių gemalų gyvybingumui 11 Justina Baigytė Lietuvos žemės ūkio universitetas Stelmužės paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) regeneracija subrendusių gemalų kultūroje 15 Artūras Barauskas Lietuvos žemės ūkio universitetas Paprastoji pušų spygliakritė Lietuvos miškuose 18 Bronislovas Aleknavičius Lietuvos žemės ūkio universitetas Nevietinių eglės rūšių produktyvumas, kokybė ir tinkamumas plantaciniams želdiniams 21 Lina Franckaitytė Lietuvos žemės ūkio universitetas Temperatūros poveikis hibridinės drebulės (P. tremuloides x P. tremula) ir drebulės (P. tremula L.) morfogenezei ex vitro sąlygomis 28 Vytautas Grunskis Lietuvos žemės ūkio universit

Recently converted files (publicly available):