• Document: Diplomová práce Zdravotní stav borovice černé Pinus nigra na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů
  • Size: 2.44 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:06:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav ochrany lesů a myslivosti Diplomová práce Zdravotní stav borovice černé Pinus nigra na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů Brno 2006 Irena Bodejčková PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zdravotní stav borovice černé Pinus nigra na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Dále zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity. V Brně, dne:.......................... ……………………................ PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala Ing. Dagmar Palovčíkové za odborné vedení, podporu a podnětné a cenné připomínky, RNDr. Michalu Tomšovkému, PhD. za ověření čisté kultury Mycosphaerella pini metodou PCR, Doc. Dr. Ing. Liboru Janovskému za rady, pracovníkům LS Buchlovice za spolupráci a řadě dalších, kteří mi byli ochotni pomoci se vším potřebným pro vytvoření této práce. Děkuji. Zdravotní stav borovice černé Pinus nigra na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů Health situation of Austrian pine Pinus nigra on the Christmas trees plantations in Chřiby area Irena Bodejčková Abstrakt Od podzimu roku 2003 bylo sledováno v okruhu 25 km od obce Buchlovice v okrese Uherské Hradiště 9 ploch s výsadbou vánočních stromků. Cílem je zhodnocení zdravotního stavu borovice černé na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů. Výsledkem je získaný výčet vyskytujících se houbových patogenů. Karanténní sypavka červená Mycosphaerella pini byla nalezena na 4 plochách. Na jedné z nich po neúspěšném chemickém zásahu byla borovice černá na jaře 2005 zcela nahrazena jedlí bělokorou. Na další lokalitě, kdy byla asi polovina hektarové plochy prořezána a vyvětvena, je možné sledovat zlepšení zdravotního stavu díky zvýšenému proudění vzduchu. Ostatní plochy jsou postupně prořezávány a je třeba pravidelně potlačovat růst buřeně. Klíčová slova: houbový patogen, borovice černá, červená sypavka Abstract The aim of this thesis is to assess the condition of Pinus nigra in the Chřiby area. Nine areas of Christmas trees have been observed in the Buchlovice area since autumn 2003. The result of the research is the following: fungi pathogens are the main cause of damage in the area studied. Red band needle blight (Dothistroma needle blight, Mycosphaerella pini) has been found in four areas. In one of those areas Austrian pine (Pinus nigra) were substituted by white fir (Abies alba) after a chemical treatment in spring 2005 had not been successful. About a half of a hectare of another location was pruned in order to assess the trees in a greater detail. All the rest of the areas observed have been pruned subsequently and it is essential to suppress the growth of the forest weed in order to suppress the fungi. Key words: fungi pathogen, Austrian pine, Dothistroma needl blight Obsah: 1. Úvod ........................................................................................................................ 4 2. Literární přehled.................................................................................................... 5 2.1 Borovice černá Pinus nigra Arnold ................................................................. 5 2.2 Plantáže vánočních stromků ............................................................................ 6 2.3 Škodlivý činitelé v plantážích.......................................................................... 7 3. Metodika ............................................................................................................... 10 3.1 Přípravné práce .............................................................................................. 10 3.2 Práce v terénu................................................................................................. 10 3.3 Laboratorní práce........................................................................................... 11 3.4 Kancelářské práce .......................................................................................... 12 4. Charakteristika území...................................................

Recently converted files (publicly available):