• Document: !!! !!! SPŠKS Hořice. Užitá malba. Technologie
  • Size: 14.51 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 09:12:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

! ! !        SPŠKS  Hořice   ! ! ! ! ! ! !        Užitá  malba   ! ! ! ! !      Technologie   ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1   ! Úvod   Malířská   technologie   má   v   komplexu   znalostí   a   dovedností   výtvarného   umělce   výhradní   postavení.  Znalost  materiálů,  pomůcek,  nářadí  a  pracovních  postupů  je  nezbytná  k  dosažení   optimálního   trvalého   výsledku,   jenž   bude   vykazovat   světelné   a   barevné   kvality   přinejmenším  po  několik  dalších  desetiletí,  jak  je  tomu  například  u  dekoračních  nástěnných   maleb.   Malířská   umělecká   praxe   má   vysoké   nároky   na   kvalitu   materiálů   a   použitých   pomůcek   a   na   dodržování   speciIických   postupů   jak   během   přípravy   podkladů,   tak   i   při   samotném  tvůrčím  procesu  malby.   Zdařilá   práce   je   závislá   na   schopnosti   tvůrce   aplikovat   technologické   poznatky   v   praxi   v  kooperaci  s  vlastní  kreativitou.  Pro  zdárné  zvládnutí  náročných  požadavků  je  nezbytné  mít   široký   přehled   nejen   o   tradičních   materiálech   a   postupech,   ale   i   o   současném   sortimentu.   Jestliže  nové  materiály  mají  potřebnou  kvalitu,  jejich  použití  usnadňuje  a  nahrazuje  časově   náročná   řešení.   Předpokladem   pro   aplikaci   nových   postupů   je   ovládnutí   ověřených   poznatků  na  takové  úrovni,  aby  případná  modiIikace  tradičních  receptur  nebyla  nežádoucí.   Užitá   malba   se   v   současnosti   dočkala   širokého   spektra   uměleckého   výraziva,   avšak   z   technologického   hlediska   je   vyžadováno   dodržení   všech   praktických   kritérií,   jež   zaručí   udržení  kvality  hotové  malby.     Učivo  technologie  je  v  prvním  ročníku  soustředěno  na  zprostředkování  základních  poznatků   o   barvě,   jejích   složkách,   aditivech,   ředidlech   a   rozpouštědlech,   jež   činí   barvu   nanášení   schopnou.  Dále  se  věnuje  materiálům  a  technikám  z  oblasti  kresby  a  malby.  Správný  výběr   kresebných  prostředků  a  užití  jejich  kombinací  je  přímou  cestou  k  úspěchu.  Podobně  i  výběr   pomůcek   k   malbě   je   podmínkou   k   efektivnímu   využití   konkrétního   malířského   postupu.   Učivo   druhého   ročníku   se   vztahuje   k   závěsnému   obrazu.   Problematika   je   postupně   rozvíjena:   od   podložek,   podkladů   a   podkladových   nátěrů   až   k   technikám   malby.   Ve   třetím   ročníku   je   tematika   závěsného   obrazu   rozšířena.   Učivo   zahrnuje   důležité   faktory,   jež   ovlivňují   materiálovou   kvalitu   obrazů   a   maleb.   Učivo   se   dotýká   i   metod   restaurování   závěsného  obrazu.  Dále  je  probírán  tematický  celek  zaměřený  na  nástěnné  malířství  a  jeho   různorodé   podoby.   Nástěnná   malba   je   obsahem   učiva   i   ve   čtvrtém   ročníku.   Pestře   strukturovaný   celek   uzavírají   dekorační   nástěnné   techniky,   klasické   techniky   výzdoby   interiérů   i   technologie   zlacení.   U   každého   druhu   umělecké   či   dekorační   techniky   jsou   uvedeny  materiály,  návody  a  recepty.   ! Text  byl  sestaven  pro  potřeby  výuky  Technologie  v  1.-­‐4.  ročníku  oboru  Užitá  malba  na  SPŠKS   v   Hořicích   a   je   koncipován   na   základě   ŠVP   Užitá   malba.   V   textu   jsou   použity   odborné   informace   a   poznatky   z   uvedené   literatury,   které   jsou   ve   vhodných   případech   velmi   stručně   doplněny   souvislostmi   s   dějinami   výtvarné   kultury   a   historickými   proměna

Recently converted files (publicly available):