• Document: Gebruikershandleiding SOUNDLINK REVOLVE +
  • Size: 1.01 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:56:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gebruikershandleiding SOUNDLINK REVOLVE + ® BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies door. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies. 5. N  iet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren. 6. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd. 7. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt. 8. L aat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat niet normaal werkt, of is gevallen. WAARSCHUWINGEN: Dit symbool duidt op gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die tot elektrische schokken kan leiden. Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat. Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel. • Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product. • Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden. • Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product. • Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding. • Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn. • Stel producten die batterijen bevatten niet bloot aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke). • Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product. 2 - DUTCH W E T T E L I J K V E R P L I C H T E I N F O R M AT I E OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: • Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. • Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben. Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender. Voldoet aan de IDA-vereisten. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen) Artikel XII Volgens de ‘Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices’ mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Artikel XIV Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet d

Recently converted files (publicly available):