• Document: РОК ПОЕЗИЈА БРАНИМИРА ШТУЛИЋА И ЊЕНИ МЕДИЈСКИ ОДЈЕЦИ
  • Size: 1.86 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:29:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОДСЕК ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ РОК ПОЕЗИЈА БРАНИМИРА ШТУЛИЋА И ЊЕНИ МЕДИЈСКИ ОДЈЕЦИ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: проф. др Драган Станић Кандидат: мр Златомир Гајић Нови Сад, март 2018. године УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA Redni broj: RBR Identifikacioni broj: IBR Tip dokumentacije: Monografska dokumentacija TD Tip zapisa: Tekstualni štampani materijal TZ Vrsta rada (dipl., mag., dokt.): Doktorska disertacija VR Ime i prezime autora: Zlatomir Gajić AU Mentor (titula, ime, prezime, Prof. dr Dragan Stanić zvanje): MN Naslov rada: Rok poezija Branimira Štulića i njeni medijski NR odjeci Jezik publikacije: srpski JP Jezik izvoda: srp. / eng. JI Zemlja publikovanja: Srbija ZP Uže geografsko područje: Novi Sad UGP Godina: 2018. GO Izdavač: autorski reprint IZ Mesto i adresa: MA Fizički opis rada: 8 poglavlja, 298 stranica FO Naučna oblast: Srpska književnost i južnoslovenske NO književnosti Naučna disciplina: - srpsko i južnoslovensko pesništvo 20. veka ND - medijske studije - sociologija kulture Predmetna odrednica, ključne reči: Popularna kultura, rokenrol, subverzija, poezija, PO mediji UDK УДК 316.774:821.163.4.09-14 Штулић Б. УДК 316.774:78.011.26(497.1) Čuva se: FILOZOFSKI FAKULTET, Centralna ČU Biblioteka Važna napomena: VN Izvod: Rokenrol se, kao globalni sociološki, kulturni i IZ umetnički fenomen, ispoljava kroz masovnu i popularnu kulturu, sinkretizmom muzike i poezije, uz snažan segment subverzije i društvene kritike, zasnovane na međugeneracijskom sukobu i težnji ka dosezanju višeg stepena duhovne i fizičke slobode. Uporedo sa državama Zapada, razvio se i u Jugoslaviji, ograničenog dejstva zbog represivne kulturne politike socijalističkog sistema, sa kulminacijom nakon smrti Josipa Broza, kada je trend novog talasa iznedrio brojne nove, ambiciozne i umetnički potentne autore. Vodeću ulogu na sceni imao je Branimir Štulić, čija je rok poezija imala ogroman uticaj na generacije mladih sa idejom o neophodnoj demokratizaciji i liberalizaciji društva. Socijalne, misaone i ljubavne pesme ovog autora, interpretirane uz pratnju rok grupe Azra, kritikovale su retrogradno organizovan, birokratizovan društveni sistem i druge anomalije koje su sputavale napredak zajednice. Specifičnog poetskog izraza, bliskog jeziku ulice, na bazi tradicije umetničkog i rok pesništva, Štulić je ostvario obiman opus sa velikim brojem uspelih pesama, po kojima je prepoznat kao glasnogovornik generacije. Važnu ulogu u recepciji njegovog dela imali su mediji, pogotovo tipska rokenrol štampa, koja je, uporedo sa razvojem pokreta, dosegla visok stadijum kritičke misli i valorizacije rok stvralaštva. Datum prihvatanja teme od strane 11.04.2014. NN veća: DP Datum odbrane: DO Članovi komisije: predsednik: (ime i prezime / titula / zvanje / član: naziv organizacije / status) član: KO Un

Recently converted files (publicly available):