• Document: У БАРВИСТОМУ ВІНОЧКУ
  • Size: 3.04 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:58:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Н. І. Богданець-Білоскаленко У БАРВИСТОМУ ВІНОЧКУ ХРЕСТОМАТІЯ ЗБІРКА УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ І АВТОРСЬКИХ ТВОРІВ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Видавництво «Центр учбової літератури» Київ – 2016 УДК 821.161.2-93(075.3) ББК 83.3(4УКР)я73 Б 73 Рекомендовано до друку Вченою радою Південноукраїнського наукового центру НАПН України (протокол №12 від 12.12 2011 р.) Рецензенти: Богуш Алла Михайлівна – доктор педагогічних наук, академік НАПН України, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Південноукраїнського національ- ного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; Мовчун Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри почат- кової освіти і методики викладання гуманітарних дисциплін Педагогічного інсти- туту Київського університету імені Бориса Грінченка. Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка Б 73 українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах. 2-ге вид. перероб. та доп. [текст] / Н. І. Богданець- Білоскаленко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 288 с. ISBN 978-617-673-433-8 Новий хрестоматійний збірник для дітей упорядкований з метою удоскона- лення освітнього процесу в дошкільних закладах; відповідає програмі навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина», містить кращі зразки худож- ніх жанрів, які образно розкривають дитині реалії людських взаємин, довкілля тощо. Твори розподілені за віковим рівнем дітей і за певними тематичними на- прямами. Хрестоматія буде корисною вихователям, батькам для читання у колі сім’ї та студентам педагогічних спеціальностей. УДК 821.161.2-93(075.3) ББК 83.3(4УКР)я73 ISBN 978-617-673-433-8 © Богданець-Білоскаленко Н. І., 2016. © «Центр учбової літератури»., 2016. Передмова (методичні поради) К нижка, яку Ви тримаєте в руках, адресована нашій малечі – дітям дошкільного віку і навіть першокласникам. Як різноко- льорові ниточки щільненько лягають одна до одної в мережці української вишивки, так і різножанрові твори письменників оздоблю- ють нашу українську дитячу літературу в цілому найкращими відтінка- ми естетичних, морально-етичних напрямів, а також духовними здобу- тками у вихованні маленьких громадян України. Твори, які подаємо різні й самобутні, але гаптують спільну мережку – українську дитячу літературу. Наприкінці хрестоматії у додатку подано нові пісні з нота- ми на слова українських дитячих письменників та муз

Recently converted files (publicly available):