• Document: Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów
  • Size: 403.65 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:21:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów NINIEJSZA PREZENTACJA ZAWIERA TREŚCI POCHODZĄCE Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ 1) I. SOBAŃSKA (RED.), RACHUNEK KOSZTÓW. PODEJŚCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE, C.H. BECK, WARSZAWA 2009 2) J. MATUSZEWICZ, RACHUNEK KOSZTÓW, FINANS-SERVIS, WARSZAWA 2009 3) D. MACIEJOWSKA, KOSZTY I ICH RACHUNEK. KOMPEDIUM WIEDZY, WYDAWNICTWO NAUKOWE WZ UW, WARSZAWA 2007 4) G. ŚWIDERSKA (RED.), RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I RACHUNEK KOSZTÓW, DIFIN, WARSZAWA 2003 5) W. DUCZMAL, EWIDENCJA KOSZTÓW DLA POTRZEB RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, HTTP://WWW.PKO.WSZIA.OPOLE.PL/MATERIALY_Z_PUBLIKAC JI/DUCZMAL_WOJCIECH_RACHUNKOWOSC_ZARZADCZA.PDF Koszt monetarnie wyrażone zużycie dóbr oraz środki finansowe zaangażowane w wytwarzanie nowych dóbr i realizację celu rzeczowego przedsiębiorstwa I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 98 Koszty według ustawy o rachunkowości uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego Wydatki  zmiana struktury aktywów w korespondencji z pasywami  zmniejszenie stanu środków pieniężnych bez względu na cel poniesienia Koszty mogą pojawiać się:  przed wydatkiem,  po poniesionym wydatku,  równocześnie z wydatkiem. Koszty a wydatki  wydatki niebędące kosztami: - spłata kredytu - VAT podlegający rozliczeniu z budżetem - większość strat nadzwyczajnych - podatek dochodowy Rachunek kosztów wyodrębniony w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej podsystem, którego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji o kosztach minionych okresów Klasyfikacja kosztów Po co klasyfikować koszty? - znajomość poszczególnych składników kosztów (struktury) - zbadanie wpływu różnych czynników na poziom kosztów - znajomość powiązań i proporcji w rachunku kosztów Kryteria klasyfikacji według:  zasobów (układ rodzajowy)  produktów finalnych  miejsc powstawania kosztów (układ funkcjonalny)  stopnia reagowania na rozmiary produkcji  faz cyklu życia produktu  procesów łańcucha wartości  stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009 Układ rodzajowy  konta zespołu 4 - koszty całkowite klasyfikowane według rodzajów zasobów – koszty proste  wykazuje rodzaje kosztów bez względu na cel ich poniesienia  obejmuje wszystkie koszty poniesione w danym okresie (bez względu na okres, którego dotyczą)  amortyzacja  zużycie materiałów i energii  usługi obce  podatki i opłaty  wynagrodzenia  ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia  pozostałe koszty Podaj rodzaj kosztu  ubezpieczenie majątku organizacji  prowizja za czynności bankowe  materiały do produkcji  podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych  transport zakupionych materiałów  koszt delegacji kierownika działu produkcji  koszt spotów reklamowych  usługi księgowe (outsourcing) Układ rodzajowy  ograniczona przydatność dla potrzeb zarządzania jednostką szczególnie przy jej zróżnicowanej działalności  przydatność w sprawozdawczości finansowej – sumowanie wielkości uzyskiwanych na podstawie jednorodnych i obiektywnych kryteriów, porównywalność danych dla różnych przedsiębiorstw  znajomość kosztów według rodzajów wymagana ustawą o rachunkowości Rachunek kosztów rodzajowych  umożliwia porównania strumieni kosztów i przychodów w danym okresie oraz sporządzenie rachunku wyników (na podstawie kosztów całkowitych okresu) w wariancie porównawczym I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 120 Układ funkcjonalny  konta zespołu 5 – ewidencja i rozliczanie kosztów według poszczególnych rodzajów działalności - podstawowa - pomocnicza - bytowa - ogólnego zarządu  w ich ramach według MPK oraz kosztów nośników Układ funkcjonalny kosztów – koszty na 5  uwzględnia koszty poniesione i dotyczące danego okresu  ujmuje koszty złożone  koszty produkcji podstawowej  koszty produkcji pomocniczej  koszty wydziałowe  koszty zarządu  koszty zakupu  koszty sprzedaży  w ich ramach wyróżnia się MPK W. Duczmal, Ewidencja kosztów dla potrzeb rac

Recently converted files (publicly available):