• Document: pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15
  • Size: 57.25 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 15:00:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. – Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu 19 1.1. Struktura problematyki 19 1.2. Kluczowe pojęcia 19 1.3. Koncepcje i praktyczne zastosowania 20 1.3.1. Sposoby definiowania marketingu 20 1.3.2. Cele i instrumenty w kluczowych koncepcjach marketingu 21 1.3.3. 10 śmiertelnych grzechów marketingu 22 1.3.4. Korzyści i koszty w procesie zakupu produktu 24 1.3.5. Odzyskiwanie nabywców utraconych 25 Bibliografia 26 Rozdział 2 Rola marketingu w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych 27 2.1. Struktura problematyki 27 2.2. Kluczowe pojęcia 28 2.3. Koncepcje i praktyczne zastosowania 29 2.3.1. Zmiany znaczenia marketingu w przedsiębiorstwach 29 2.3.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 30 2.3.3. Kampanie społeczne w Polsce 32 2.3.4. Wspólne przedsięwzięcia organizacji niekomercyjnych i przedsiębiorstw w Polsce 34 Bibliografia 35 Rozdział З Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej 37 3.1. Struktura problematyki 37 3.2. Kluczowe pojęcia 37 3.3. Koncepcje i praktyczne zastosowania 38 3.3.1. Sposoby rozwiązywania przez przedsiębiorstwo konfliktu interesów z konkurentami 38 3.3.2. Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej 43 3.3.3. Ekonomia skali, ekonomia zakresu i efekt uczenia się jako źródła przewagi kosztowej 44 3.3.4. Współtworzenie wartości z nabywcami 45 3.3.5. Tworzenie nowych rynków 47 Bibliografia 47 Rozdział 4 Analiza warunków działania 51 4.1. Struktura problematyki 51 4.2. Kluczowe pojęcia 51 4.3. Koncepcje i praktyczne zastosowania 53 4.3.1. Analiza tendencji rozwojowych w otoczeniu za pomocą metody PESTEM 53 4.3.2. Ocena ogólnego otoczenia przedsiębiorstwa przy uŜyciu metody scenariuszowej 53 4.3.3. Analiza atrakcyjności sektora przy uŜyciu modelu pięciu sił M.E. Portera 60 4.3.4. Podstawowa i zmodyfikowana wersja analizy SWOT 63 Bibliografia 75 Rozdział 5 Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych 76 5.1. Struktura problematyki 76 5.2. Kluczowe pojęcia 77 5.3. Koncepcje i praktyczne zastosowania 78 5.3.1. Narzędzia i modele analityczne wykorzystywane w systemie informacji marketingowej 78 5.3.2. UŜyteczne wtórne źródła informacji 83 5.3.3. Struktura oferty badawczej 83 5.3.4. Struktura raportu badawczego 85 5.3.5. Przegląd standaryzowanych metod badawczych dostępnych w Polsce 87 5.3.6. BranŜowe organizacje badawcze w Polsce — cele i podstawowe inicjatywy 90 Bibliografia 91 Rozdział 6 Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku 92 6.1. Struktura problematyki

Recently converted files (publicly available):