• Document: Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.
  • Size: 237.54 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 12:28:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ćwiczenie 4.1 Budżetowanie projektów Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową w ciągu 10 lat. Planowane przychody ze sprzedaży wyniosą w pierwszym roku 43 000 rocznie i w kolejnych będą wzrastać o 3%. Koszty zmienne wyniosą 25% przychodów ze sprzedaży. Koszty stałe w pierwszym roku wyniosą 14 000 zł i będą rosły o 3%. Niepieniężny kapitał obrotowy (zapasy i należności pomniejszone o zobowiązania bieżące) będzie stanowić 15% przychodów ze sprzedaży. Po okresie analizy przepływy pieniężne będą rosły w tempie 2% rocznie. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 80% z kapitałów własnych. Koszt kapitału własnego wynosi 14%, oprocentowanie kredytu 10%. Stopa podatkowa wynosi 19%. A. Ile wyniesie stopa dyskontowa ? B. Ile wyniosą przepływy pieniężne w projekcie ? C. Ile wynosi wartość NPV projektu ? D. Ile wynosi IRR projektu ? Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. 1 gdzie CFt to przepływy pieniężne w t-ym okresie, r – oczekiwana stopa zwrotu. Przepływy pieniężne mogą być określone jako wolne przepływy pieniężne dla wszystkich finansujących FCFF (Free Cash Flow to Firm). Wyliczane są zgodnie z algorytmem: + Przychody ze sprzedaży – koszty zmienne – koszty stałe = Zysk (strata) na działalności operacyjnej (Earnings Before Interest and Tax, EBIT) – Podatek dochodowy = Zysk (strata) operacyjny po opodatkowaniu + Amortyzacja – nakłady na powiększenie niepieniężnego kapitału obrotowego netto – nakłady inwestycyjne = FCFF Przy ocenie opłacalności należy wziąć pod uwagę wartość rezydualną projektu. Występuje ona w sytuacji, w której szczegółowa prognoza przepływów pieniężnych nie jest już sporządzana, a dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 1 Ćwiczenie 4.1 Budżetowanie projektów inwestycja jeszcze przynosi korzyści. Wartość rezydualną można wyznaczyć w oparciu o wartość kontynuacyjną lub likwidacyjną. Wartość kontynuacyjna ma postać renty wieczystej: zakłada się, że przepływy pieniężne generowane przez projekt w ostatnim roku prognozy będą się powtarzać zmieniając się w stałym tempie g. Wartość kontynuacyjną oblicza się wzorem: 1 gdzie: FCFFn – strumień pieniężny dla ostatniego roku prognozy n, g – zakładana stopa zmiany strumieni pieniężnych poza okresem prognozy, RA – koszt kapitału. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane stosuje się podejście likwidacyjne. Zgodnie z nim wartość rezydualna wyznaczana jest jako wartość środków pieniężnych powstałych po spieniężeniu składników majątku, spłacie wierzytelności i opłaceniu kosztów likwidacji. Niezależnie od sposobu liczenia wartość rezydualna uwzględniana jest na koniec ostatniego okresu dla którego sporządzana jest prognoza. Do dyskontowania przepływów pieniężnych FCFF stosuje się średni ważony koszt kapitału WACC (Weight Average Cost of Capital). Wyznacza się go zgodnie ze wzorem: gdzie Uk – udział kapitału k, Rk – koszt kapitału k. Największym problemem związanym z wyznaczaniem kosztu kapitału jest ustalenie kosztu kapitału własnego. Przyjmuje się, że zastosowana stopa procentowa powinna odzwierciedlać zyski jakie osiągnąłby właściciel inwestując w projekt o podobnym profilu ryzyka. ROZWIĄZANIE 1. Przygotuj tabelę porządkującą dane dla zadaniu i sformatuj ją tak, żeby wyglądała jak na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 2 Ćwiczenie 4.1 Budżetowanie projektów Rysunek 1 Dane Ponieważ analiza obejmuje kilka okresów, dla oceny efektywności przedsięwzięcia należy obliczyć stopę dyskontową umożliwiającą badanie zmian pieniądza w czasie. Stopa ta posłuży również do wyznaczania wartości rezydualnej. W zadaniu oszacowany zostanie średni ważony koszt kapitału. Odpowiedź A Przygotuj tabelę jak na Rysunek 2 Rysunek 2 Kalkulacja stopy dyskontowej W tym celu: • W wierszu 23 należy wpisać informacje dotyczące udziału kapitału własnego w finansowaniu projektu. W analizowanym przykładzie do komórki D23 należy wpisać formułę =D15 i dr Tomasz Łukaszewski Budżetowanie projektów 3 Ćwiczenie 4.1 Budżetowanie projektów zablokować ją. Poprawny zapis formuły =$D$15. Wprowadzo

Recently converted files (publicly available):