• Document: Projekt zieleni izolującej Planty Miejskie od budowanej drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
  • Size: 545.36 KB
  • Uploaded: 2018-10-24 06:35:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Projekt zieleni izolującej Planty Miejskie od budowanej drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie Opracowała: mgr Aneta Rajtakowska ZAWARTOŚĆ TECZKI I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres opracowania 2. Przedmiot inwestycji 3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu zielenią 3.1 Uwarunkowania przyrodnicze 4. Główne wytyczne projektowe 4.1 Opis rozwiązań projektowych 5. Projektowana szata roślinna 5.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowanego materiału roślinnego 5.2 Opis cech charakterystycznych i wymagań projektowanego materiału roślinnego 5.3 Zestawienie projektowanej szaty roślinnej 5.3.1 Wykaz drzew i krzewów projektowanych 5.3.2 Zestawienie ilościowe projektowanego materiału roślinnego i rodzaj przeprowadzania nasadzeń 6. Podstawowe zasady wykonania nasadzeń projektowanej zieleni 6.1 Kryteria główne doboru materiału roślinnego 6.2 Transport materiału roślinnego 6.3 Prace przygotowawcze 6.4 Przygotowanie podłoża 6.5 Terminy dokonania nasadzeń 6.6 Technika sadzenia 6.7 Palikowanie drzew i ochrona pni drzew 7. Zabiegi pielęgnacyjne w ciągu roku po zakończeniu inwestycji 7.1 Pielęgnacja roślin w okresie pielęgnacyjnym (jeden rok po wykonaniu nasadzeń) 7.2 Zalecane zabiegi pielęgnacyjne dla drzew i krzewów istniejących poza terenem inwestycji, w przypadku konieczności ich wykonania, w związku z opisywanym zadaniem projektowym 8. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót II CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANSZA GRAFICZNA: Projekt zieleni izolującej Planty Miejskie od budowanej drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie, skala 1 : 500, sporządzony na podstawie mapy do celów projektowych: Przebudowa i budowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1 : 500, mapa wykonana przez: PROJEKT Mirosław Bartocha, ul. Żwirki i Wigury 6/2 w Nysie, 2010 ZAŁĄCZNI nr 1: Mapa zasadnicza „Nysa woj. opolskie”, założona w r. 1980 przez OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W OPOLU - fragment z lokalizacją placu zabaw dla dzieci i skateparku ZAŁĄCZNIK nr 2: Przebudowa i budowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – Dendrologia, skala 1 : 500, mapa wykonana przez: PROJEKT Mirosław Bartocha, ul. Żwirki i Wigury 6/2 w Nysie, 2010 I CZĘŚĆ OPISOWA „Dokumentacja projektowa zieleni izolującej Planty Miejskie od budowanej drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie” – Budowa dróg w mieście. II CZĘŚĆ GRAFICZNA „Dokumentacja projektowa zieleni izolującej Planty Miejskie od budowanej drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie” – Budowa dróg w mieście. 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania projektu Podstawą opracowania projektu zieleni izolacyjnej jest: 1. Umowa o prace projektowe pomiędzy Gminą Nysa, a firmą GARDEN STUDIO Aneta Rajtakowska z siedzibą: 48-303 Nysa ul. Grzegorza z Sanoka 6. 2. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku (Dz.U.77/1991) 3. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 roku (Dz.U. 15/1994) 4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku (Dz.U. 62/2001) 5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku (Dz.U. 80/2003) 6. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku (Dz.U. 162/2003) 7. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku (Dz.U. 92/2004) 5. Norma w zakresie oznaczeń graficznych stosowanych w projektach zagospodarowania działki lub terenu PN-71/B-01035 i PN-B/01027 dotycząca oznaczeń obowiązujących w zakresie projektowanych elementów roślinnych 1.2. Zakres opracowania Przedmiotowy teren objęty opracowaniem- Planty Miejskie - zlokalizowany jest we wschodniej części śródmieścia i stanowi własność Gminy Nysa. Teren objęty opracowaniem obejmuje pas zieleni przy drodze na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego do parkingu przy skrzyżowaniu z ulicą Grodzką, od strony skateparku i placu zabaw drogę na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Kraszewskiego w Nysie oraz tereny przyległe. Lokalizację placu zabaw dla dzieci i skateparku przedstawia Załącznik nr 1. 2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zieleni izolacyjnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego do parkingu przy skrzyżowaniu z ulicą Grodzką, od strony skateparku i placu zabaw, przy drodze w ulicy Chodowieckiego w Nysie, gmina Nysa, obręb geodezyjny Nysa – Śródmieście. Zieleń ma izolować Planty Miejskie od uciążliwości dźwiękowych spowodowanych ruchem ulicznym oraz zabezpieczać przed wtargnięciem na jezdnię użytkowników parku, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. 3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu zielenią Teren wchodzący w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu zagospodarowania terenu linią przerywaną. Wzdłuż ulicy Chodowiec

Recently converted files (publicly available):