• Document: Enterprise architectuur: van modellen en principes naar organisatiesensitiviteit
  • Size: 2.18 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:08:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

interview INTERVIEW MET MARLIES VAN STEENBERGEN Enterprise architectuur: van modellen en principes naar organisatiesensitiviteit ‘Effectiviteit houdt me bezig. We kunnen Marlies van Steenbergen is principal chitectuur en uiteindelijk bij enterprise als  architecten mooie modellen maken consultant enterprise architectuur bij architectuur.’ en  principes beschrijven, maar als daar ICT-dienstverlener Sogeti. In die hoedanig- vervolgens weinig mee wordt gedaan, heid ondersteunt zij organisaties bij het Wat is de toegevoegde waarde van heeft het niet veel zin. Dat is overigens ook inrichten en verder professionaliseren van architectuur voor organisaties? een van de uitkomsten van mijn onderzoek. hun architectuurfunctie, waarbij zij effecti- ‘De reden dat steeds meer organisaties Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt viteit hoog in het vaandel heeft staan. serieus aan architectuur doen, is de in de vraag: Wat dóe je nou met die model- Architectuur en de architectuurfunctie toenemende complexiteit die ontstaat len en principes?’ effectief maken, dat is wat haar beweegt. door de vele veranderingen en ontwikke- De afgelopen vijf jaar heeft zij naast haar lingen. Met elke verandering en THEA GERRITSE EN HEMKE HAVINGA werk bij Sogeti een promotieonderzoek ontwikkeling wordt er wat aan de infor- gedaan aan de Universiteit van Utrecht dat, matievoorziening bijgebouwd. Je wilt hoe kan het anders, gericht was op de gegevens delen, dus knoopt men syste- effectiviteit van architectuurfuncties. In men aan elkaar en als je dat organisch laat 2011 heeft zij dat onderzoek afgerond met groeien, neemt de complexiteit toe: meer een verdediging van haar proefschrift koppelingen, meer processen en over- Maturity and Effectiveness of Enterprise drachtsmomenten. Er komt een moment Architecture. dat die complexiteit je dwars gaat zitten, want complexiteit is duur. Als je iets wilt Hoe ben je in de enterprise architectuur veranderen, kost het eerst tijd om uit te terechtgekomen? zoeken wat er moet veranderen en wat ‘Dat is geleidelijk gegaan, nogal organisch daar de consequenties van zijn. Op den en op het moment zelf was het ook duur is het steeds moeilijker om verande- gedeeltelijk toeval. In het begin van mijn ringen door te voeren. De conclusie is dat loopbaan heb ik me bij KPN Research je daarop moet gaan sturen. Je moet beziggehouden met kennissystemen. zorgen dat niet elke verandering Daarbij probeer je de kennis van experts in automatisch een toename van complexi- een informatiesysteem vast te leggen via teit betekent. Dat is vaak de aanleiding regels. Bij het vastleggen van kennis spelen om architectuur te gaan doen.’ gegevens een belangrijke rol en zo kwam ik bij KPN Telecom terecht als gegevens- En hoe kom je dan aan een architectuur? manager. Van daaruit was de stap naar Hoe gaat dat proces in zijn werk? informatievoorziening in bredere zin niet ‘Eerst ga je bedenken hoe de informatie- zo groot. Zo ontdekte ik dat organisaties voorziening en processen er uit kunnen die al te zeer ad hoc en per specifieke doel- zien. Dat noemen we de “architectuur- stelling hun informatievoorziening probe- modellen”. Hoe gaan we de organisatie zó ren in te richten, organisatiebreed vaak

Recently converted files (publicly available):