• Document: LOCATIEVE PLAATSBESCHRIJVING VAN EEN WONING GELEGEN TE
  • Size: 5.77 MB
  • Uploaded: 2018-10-25 08:41:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gwendolien Lambrechts - vastgoedexpert Fosselstraat 113, 1790 Affligem Tel: 0491/64.78.05 info@immodotcom.be www.immodotcom.be BTW BE 895.973.368 LOCATIEVE PLAATSBESCHRIJVING VAN EEN WONING GELEGEN TE Plotersgracht 24 9000 Gent Len Beschuyt Gwendolien Lambrechts Stien Martens Shannen Van Spaendonk 1 Gwendolien Lambrechts - vastgoedexpert Fosselstraat 113, 1790 Affligem Tel: 0491/64.78.05 info@immodotcom.be www.immodotcom.be BTW BE 895.973.368 PROCES-VERBAAL VAN LOCATIEVE PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN HUURCEEL Het jaar twee duizend en zestien, negen december. Ik, ondergetekende: Gwendolien Lambrechts, vastgoedexpert bij Immo Dotcom, gevestigd te Affligem, Fosselstraat 113, tel: 0491/64.78.05. Handelend op verzoek van: VERHUURDER: Dienst Vastgoedbeheer Gent Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent en HUURDER: Toneelvereniging Arty Farty Zomerstraat 2, 9000 Gent Welke beide als maatregel nemen, in gemeenschappelijk akkoord, de toestand te laten vastleggen in dewelke de huurder het betreffend onroerend goed terug aan de eigenaar dient aan te bieden bij het einde van de huurovereenkomst, en dit, conform met de bepalingen van artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek, uitzondering gemaakt voor de schade welke te wijten zou zijn aan normale slijtage of aan overmacht; Met opdracht deze tegensprekelijke plaatsbeschrijving uit te voeren van een onroerend goed gelegen: Plotersgracht 24, 9000 Gent (beschermd?) Waarvoor een huurovereenkomst werd aangegaan voor de periode van 1 jaar met ingang op 12 december 2016 volgens overeenkomst afgesloten op van 12 november 2016. Overeenkomstig mijn opdracht, verklaar ik mij ter plaatse te hebben begeven op datum van 9 december 2016 en de verschillende lokalen te hebben bezocht in aanwezigheid van de partijen of voorzien van hun volmacht. Len Beschuyt Gwendolien Lambrechts Stien Martens Shannen Van Spaendonk 2 Gwendolien Lambrechts - vastgoedexpert Fosselstraat 113, 1790 Affligem Tel: 0491/64.78.05 info@immodotcom.be www.immodotcom.be BTW BE 895.973.368 Na onderzoek, met behulp van de ter plaatse genomen nota’s, heb ik mijn bijzonderste opmerkingen en bevindingen vastgelegd op de hiernavolgende bladzijden, die integraal deel uit maken van onderhavig proces-verbaal. Len Beschuyt Gwendolien Lambrechts Stien Martens Shannen Van Spaendonk 3 Gwendolien Lambrechts - vastgoedexpert Fosselstraat 113, 1790 Affligem Tel: 0491/64.78.05 info@immodotcom.be www.immodotcom.be BTW BE 895.973.368 INLEIDENDE AANTEKENINGEN Bij afspraak wordt de voorgevel of de straatzijde NOORD genoemd, ongeacht de werkelijke oriëntatie van het gebouw. Gebouwelementen worden genummerd van links naar rechts in oplopende volgorde. De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ dienen begrepen te worden vanuit het standpunt van een persoon die zich voor het beschreven goed bevindt en het aankijkt. Conform met mijn opdracht, heb ik geen onderzoek ingesteld naar de staat van het goed, wat betreft zijn basisconstructie en stabiliteit. Er werden geen vochtmetingen uitgevoerd, vloeren werden niet gepast en muren werden niet g

Recently converted files (publicly available):