• Document: PRACE ORYGINALNE. Poziom wiedzy studentów na temat transplantacji szpiku kostnego. Students Knowledge About a Bone Marrow Transplant.
  • Size: 191.56 KB
  • Uploaded: 2018-11-06 23:10:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 35–40 © Copyright by Wroclaw Medical University ISSN 2082-9876 Aneta Wojczyk Poziom wiedzy studentów na temat transplantacji szpiku kostnego Students’ Knowledge About a Bone Marrow Transplant Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Streszczenie Wprowadzenie. Przeszczepienie, transplantacja to wykonane operacyjnie przemieszczenie tkanki lub całego narzą- du, w przypadku określonych stanów chorobowych, z jednego miejsca w drugie u tego samego człowieka lub od jednego człowieka (dawcy) do drugiego (biorcy), które ma na celu uzupełnienie ubytku lub przywrócenie czyn- ności. Transplantacja szpiku polega na dożylnym podaniu pacjentowi komórek krwiotwórczych (pobranych od dawcy), które wraz z krwią trafiają do jam szpikowych kości. Chory po przeszczepie musi przebywać w całkowitej izolacji, w jałowym środowisku, bez kontaktu z otoczeniem, ponieważ jest pozbawiony odporności. Cel pracy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielu jest potrzebujących oraz jak można zostać dawcą szpiku kost- nego i pomóc potrzebującym. Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy badanych: z zakresu definicji transplan- tacji szpiku kostnego, wskazań do transplantacji i przeciwwskazań do dawstwa szpiku kostnego wśród badanych oraz na temat Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej. Materiał i  metody. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 150  studentów różnych kierunków i  uczelni w Opolu z wykorzystaniem autorskiej, anonimowej ankiety, która zawierała 23 pytania. Wyniki i wnioski. Wiedza studentów opolskich uczelni na temat transplantacji szpiku jest bardzo mała, tylko 66% ankietowanych poprawnie wyjaśniło podstawową definicję transplantacji szpiku kostnego. Wskazania do transplan- tacji i przeciwwskazania do dawstwa szpiku kostnego są znane tylko 20% badanych – głównie studentom kierunków medycznych, studenci innych kierunków nie mają niestety wiedzy na ten temat. Połowa studentów nigdy nie słysza- ła o Banku Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej, co dzisiaj, tj. w czasach tak bardzo rozwiniętych środków masowego przekazu jest trudne do zrozumienia (Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 35–40). Słowa kluczowe: transplantacja, szpik kostny, poziom wiedzy studentów, Bank Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej. Abstract Background. Organ transplantation is the operational moving of an organ or tissue from one body to another, or from a donor site on the patient’s own body, for the purpose of replacing the recipient’s damaged or absent organ. A bone marrow transplant is the transfer of multi-potent hematopoietic stem cells, derived from bone marrow. It is most often performed for patients with certain cancers of the bone marrow. In these cases, the recipient’s immune system is usu- ally destroyed with radiation or chemotherapy before the transplantation, so he/she should stay in a perfect isolation. Objectives. Recently, people are not aware of a huge number of people in need and ways to become a donor for them. Therefore, the main goal of this thesis is to evaluate respondents’ knowledge about a bone marrow transplant definition, indications and contraindications for performing the transplantation, and about the Bank of Unrelated Donors of Bone Marrow and Umbilical Cord. Material and Methods. The conveyed research was conducted among 150 graduates of different studies and col- leges in Opole. The survey was run by an author’s questionnaire, which included 23 inquiries. Results and Conclusions. In Opole, the  level of students’ knowledge about a  bone marrow transplant is glar- ingly low. Only 66% of respondents appropriately explained a basic definition of transplantation. The indications and contraindications for performing transplantation are familiar to only 20% of medical students. The rest, with other specialization, demonstrates no cognizance in this field. A half of graduates has never heard about the Bank of Unrelated Donors of Bone Marrow and Umbilical Cord. In fact, it is hardly understandable when taking into consideration today’s mass media culture (Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1, 35–40). Key words: transplantation/transplant, a bone marrow, level of students’ knowledge, Bank of Unrelated Donors of Bone Marrow and Umbilical Cord. 36 A. Wojczyk Transplantacja, przeszczepienie narządów szczepień Szpiku. Wiarygodne dane o  chorych (transplantare –  szczepić i  plantare –  sadzić) to oczekujących na przeszczepienie i  rejestracja wy- wykonane operacyjnie przemieszczenie tkanki lub konywanych przeszczepień pochodzą z bazy usta- całego narządu, w przypadku określonych stanów wowych rejestrów transplantacyjnych [5]. chorobowych, z  jednego miejsca w  drugie u  tego Do chorób, które l

Recently converted files (publicly available):