• Document: Caroline Støv ring Foro: og Espen Grønli (firmabilde)
  • Size: 1.29 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:30:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Enebolig Rykkinn M OR F EU S A r kite kter AS Te ks t : MO R FEUS Arkitekter/Caroline Støv ring Fo ro : n i spe@datho.no og Espen Grønli (fir mabilde) Adresse: Busoppveien 5, 1349 Rykkinn Oppdragsgivere: Aashild Baasen og Thode Fagelund Arkitekt: MORFEUS Arkitekter AS RIB: Multiconsult v/ Morten Solum Entreprenør: Veidekke Entreprenør i nært samarbeid med oppdragsgivere Leverandører: Ferdigbetong: Unicon Lettklinkerblokk: Weber Saint-Gobain MORFEUS ble etablert i 2007 av partnerne Margrethe Rosenlund, Caroline Puss og maling: Weber Saint-Gobain Støvring og Cecilie Wille. Ferdigstilt: 2011 Kontoret har gjort seg bemerket blant Areal: 220 m 2 BRA + garasje 45 m 2 annet ved prekvalifisering til Unge Norske Formgivere, og nå nylig i forbin­ betong 2 • 2012 delse med utstillingen Building Blocks Bæresystem: Stål og betong på DogA. 1. premie i parallelloppdrag Materialer: Yttervegger: Betong og pusset lecamurverk. for Nasjonal Turistveg resulterte i ny Murverket er pusset med 10 mm fiberarmert puss og malt med klar silikatma- hovedrasteplass for Andøya i Vesterålen. mur + ling. MORFEUS arbeider i hovedsak med boliger og fritidsboliger, men også med Bad: Bizazza glassmosaikk på vegger og gulv større bygg, transformasjon av eksiste­ Gulv plan 1: Slipt og porefylt betonggulv. rende bebyggelse samt barnehager. 12 Teknisk anlegg: Geoteknisk jordvarme tilkoblet vannbårent anlegg. Målet er å skape kontemporær, innovativ Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. arkitektur med tidløse kvaliteter. Sett fra sydøst Sett fra syd I 2009 fikk MORFEUS Arkitekter i oppgave Hovedgrep å prosjektere en enebolig for Aashild Ved prosjektering av boligen er det Baasen og Thode Fagelund på øvre Ryk­ særlig integreringen av tomtens varierte kinn, grensende mot marka og en gammel og egenartete kvaliteter i innvendige og vernet sti mot nord. Tomten var nylig utvendige rom som har blitt vektlagt. anskaffet og allerede bebygget med et Det ble tidlig besluttet å bevare ek­ ferdig innredet anneks ved overtakelse. sisterende anneks. Ny bolig ble lokalisert Topografi og vegetasjon var i utgangs­ noe høyere og tilbaketrukket, i over­ punktet svært variert. Nedre deler av gangen mellom opparbeidet og uberørt tomten var planert og ryddet, mens den terreng, og på den delen av tomten som bratte sydvendte skråningen bar preg av var minst egnet til opphold grunnet løse vakker, uberørt vegetasjon, partier med morenemasser. fjell i dagen, mosegrodde kampesteiner og Boligen ble gitt en løsning med flere morenemasser avsatt fra isbre. Tomtens plan for en nennsom plassering på tom­ betong 2 • 2012 orientering gir et særegent mikroklima ten. Eksisterende terrengformasjoner med med snørike vintre, men også tidlig smel­ kampesteiner, fjell og mose, og et rikt ting, en frodig vegetasjon med sjeldne utvalg av stedli

Recently converted files (publicly available):