• Document: VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová
  • Size: 926.46 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 06:17:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY – 1 • POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) • VĚCNÁ KATALOGIZACE • OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ • SELEKČNÍ JAZYK (SYSTEMATICKÝ A VĚCNÝ SELEKČNÍ JAZYK) • MDT • KATALOG • KATALOGIZACE V KNIZE (CIP) POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ • zpracování identifikačních a obsahových informací dokumentu podle stanovených pravidel tak, aby je bylo možné zpětně vyhledat • pořádáním informací vytváříme katalogizační záznamy ROZLIŠUJEME: • IDENTIFIKAČNÍ POŘÁDÁNÍ (JMENNÁ KATALOGIZACE) identifikační /popisné údaje dokumentu: autor, název, nakladatelské údaje, vydání, počet stran apod. • VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) obsahové údaje dokumentu, podle vyjádření obsahu rozlišujeme na: systematické pořádání (systematické třídění) a předmětové pořádání (heslování) OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTU •analýza obsahu díla (o čem daný dokument pojednává): vymezení tématiky, časové hledisko, geografické hledisko, čtenářské určení, forma dokumentu • výsledkem je věcný popis dokumentu, pro zpětné vyhledání dokumentu např. v online katalogu •prozkoumání vnitřních částí dokumentu (hloubková analýza): předmluva, doslov, obsah, rejstřík • průzkum pramenů mimo vlastní dokument (slovníky, encyklopedie, webové stránky nakladatelství, recenze) •slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných selekčních údajů (selekčního jazyka) VĚCNÁ KATALOGIZACE • věcná katalogizace se zabývá obsahem (předmětem dokumentu) • obsah dokumentu je vyjádřen pomocí věcných selekčních údajů (systematických a předmětových) • téma dokumentu se zjišťuje pomocí obsahové analýzy dokumentu • cílem věcné katalogizace je zpřístupnit uživatelům dokumenty knihovního fondu prostřednictvím věcných termínu v záznamu VĚCNÉ SELEKČNÍ JAZYKY - 1 • používají se k indexování, ukládání a vyhledávání informací ROZDĚLENÍ: • podle typu používaných lexikálních jednotek na: systematické a předmětové selekční jazyky podle způsobu organizace lexikálních jednotek (slov) v procesu ukládání a vyhledávání: prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky SYSTEMATICKÉ SELEKČNÍ JAZYKY jsou založeny na klasifikačním systému,používají znaky umělého jazyka (MDT) PŘEDMĚTOVÉ SELEKČNÍ JAZYKY jsou určeny k předmětovému popisu informací (indexace), používají formalizované znaky přirozeného jazyka (např. předmětová hesla, klíčová slova, deskriptory) VĚCNÉ SELEKČNÍ JAZYKY – 2 PREKOORDINOVANÉ SELEKČNÍ JAZYKY •znaky (slova) mají danou strukturu a jsou na sobě závislé • jsou k sobě přiřazeny podle předem stanovených pravidel při indexování dokumentu (MDT, předmětová hesla) PREKOORDINOVAT = „PŘIŘADIT K SOBĚ PŘEDEM“ POSTKOORDINOVANÉ SELEKČNÍ JAZYKY •znaky jsou při indexování dokumentu vzájemně nezávislé, izolované •k jejich kombinaci (přiřazení) dochází až při vyhledávání dokumentu (klíčová slova, deskriptory) POSTKOORDINOVAT = „PŘIŘADIT K SOBĚ DODATEČNĚ“ PŘEDMĚTOVÉ SELEKČNÍ JAZYKY - 1 • vyjadřují obsah dokumentu prostřednictvím slovních výrazů přirozeného jazyka (speciálně upraveného/formalizovaného jazyka) • jsou založené na abecedně uspořádaném systému hesel • jazyky předmětového typu (předmětová hesla, klíčová slova) • jazyky deskriptorového typu deskriptory (postkoordinovaný jazyk) • automatizované (strojové) zpracování textu (plnotextová vyhledávání) PŘEDMĚTOVÉ SELEKČNÍ JAZYKY - 2 HLAVNÍ ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PSJ:  lexikální jednotky (slova) jsou většinou tvořeny podstatným jménem nebo spojením podstatných jmen (běh, cvičení s kužely) dále spojením podstatného a přídavného jména, popř. příslovce (tělesně postižení, americký fotbal)  slovesa se převádějí na podstatná jména (praní, žehlení)  slova jsou uváděna v 1. pádě množného čísla, pokud je to možné (odpady)  spojení slov (sousloví) tvořené podstatným a přídavným jménem píšeme na začátku s přídavným jménem (americká literatura), výjimku tvoří: odborné názvy (kyselina sírová, hřib smrkový), zeměpisná jména s označením světových stran (Evropa střední, Morava jižní) , ale název kontinentu se píše např. jižní Amerika  je třeba omezit výrazy s malou informační hodnotou (základy, problémy, hodnoty, met

Recently converted files (publicly available):