• Document: POLARITEITEN IN PERSONAL COACHING. door Liesbeth Halbertsma en Robert Stamboliev
  • Size: 31.21 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:18:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLARITEITEN IN PERSONAL COACHING door Liesbeth Halbertsma en Robert Stamboliev Mw. drs. L.H. Halbertsma werkt als organisatieadviseur en coach. Zij studeerde Andragologie en is vervolgens werkzaam geweest als adviseur bij Boer & Croon en als directeur van onder andere de Baak Management Centrum. Zij is geïnteresseerd in het denken in dilemma's. E-mail: I.halbertsma@wxs.nl R. Stamboliev MA werkt als trainer en coach en is tevens directeur van het Instituut voor Transformatie Psychologie (www.transformatiepsychologie.nl). Hij stimuleert het gebruik van Voice Dialogue in Nederland en een aantal andere Europese landen. Zijn Masters' degree in de psychologie behaalde hij in Californië. In dit artikel laten we zien hoe mensen in coachingsgesprekken zich bewust kunnen worden van hun sterke kanten en de tegenpolen daarvan. We geven een theoretisch raamwerk en lichten de werkwijze toe aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Theoretische oriëntatie Voordat het verloop van de coaching hier wordt beschreven, lichten we de theoretische oriëntatie toe die aan dit denken en handelen ten grondslag ligt. Sinds de theorieën van Jung kennen we de invalshoek dat de mens niet uit een 'ik' bestaat maar uit vele 'ikken' (delen, subpersoonlijkheden, archetypen, energiepatronen). Voice Dialogue, een methode ontwikkeld door het psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone, is gebaseerd op de gedachte dat deze verschillende delen, deze subpersoonlijkheden in een mens daadwerkelijk afzonderlijk aanspreekbaar zijn. Iedere subpersoonlijkheid heeft een eigen wil, eigen gedachten, gevoelens en een eigen stem (Stone & Stone, 1989 e.a.). Een volgend belangrijk uitgangspunt dat de Stones hanteren is dat deze delen gerangschikt zijn in polariteiten. Hierbij bevinden zich aan de ene pool de delen waarmee de mens heeft leren overleven, bijvoorbeeld het controlerende deel of de perfectionistische tendens, het kritisch vermogen en in het algemeen rationele energieën waarmee de mens kan werken en het leven onder controle kan houden. Een ander voorbeeld van zo'n deel waarmee we als mens hebben leren overleven is het behagen van andere mensen, de.zogenaamde pleaser of behagen Eik van deze delen of polen heeft ook een tegenpool waarvan we ons vaak niet bewust zijn of die we hebben verdrongen. De delen die zich aan die kant bevinden zijn het tegendeel van de overlevingskanten. Tegenover bijvoorbeeld de ratio staan dan onze meer emotionele energieën, tegenover onze kracht en onafhankelijkheid staan onze behoeften, onze zwakten, onze kwetsbaarheid. Tegenover de behager staat dan de verdrongen egoïstische kant. Steeds blijkt weer dat we als mens niet echt goed kunnen functioneren, noch in ons privé-leven noch in onze werksituatie wanneer we deze verborgen of verdrongen kanten van onszelf niet leren kennen. Op een bepaald moment komen we er achter dat we iets missen wanneer we leven vanuit alleen onze overlevingsstrategieën. Dit geldt voor ons als individu, maar ook voor individuen die in organisatieverband met elkaar werken en zo een organisatiecultuur in stand houden waar bepaalde manieren van doen wel en andere niet gewenst zijn. Op een bepaald moment komen we er achter dat we iets missen wanneer we leven vanuit alleen onze overlevingsstrategieën. (Halbertsma, 2000). We hebben dan geen begrip voor onze eigen 'verstoten' kanten, maar ook niet voor aspecten daarvan die wij tegenkomen in andere mensen. We kunnen met de ander niet goed omgaan omdat we deze aspecten in onszelf niet herkennen en we lopen dan in de omgang met hen tegen een barrière. In het gedachtegoed van Ofman inzake het werken met het Kernkwadrant, komt dit ook naar voren in het begrip 'de allergie'. Een bron voor menselijke ontwikkeling is vaak te vinden in het omzetten van deze allergie in een persoonlijke 'uitdaging' (Ofman, 1992). In de 'Voice Dialogue'- methode is het letterlijk een 'stem geven' aan de verschillende delen van de persoonlijkheid een opvallend kenmerk, evenals het werken aan een groeiend bewustzijn dat als het ware 'boven' de verschillende delen 'staat' en deze delen steeds bewuster kan aansturen. Beleving van onbalans Eén van beide kanten blijkt dan buitenspel te staan, terwijl we beide kanten in ons leven nodig hebben. We beleven in onszelf een onbalans, voelen ons moe of raken zelfs burn-out. Dan dringt zich de vraag in ons op hoe we verder moeten. Dan vragen we ons af: 'is dit het nu?', Raak ik vervreemd van mijn omgeving?', 'is het mogelijk om het contact te herstellen met mijn medewerkers of partner, waardoor de communicatie weer op gang komt?' 'Heb ik iemand nodig om mij daarbij te helpen?' We worstelen in ons leven en werk met allerlei vraagstukken. Soms zoeken we een coach om aan zo'n vraagstuk te werken. Onze ervaring is dat veel van de vragen waar mensen mee komen te maken hebben met hetgeen we hiervoor hebben beschreven. De vraag die men zich stelt komt dan voort uit de disbalans tussen twee kanten van onszelf. Eén van beide kanten blijkt dan buiten spel te staan, terwijl we beide kanten in ons leven

Recently converted files (publicly available):