• Document: Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
  • Size: 641.22 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:10:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

s. Maria Opiela, s. Małgorzata Kaput, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Zofia Zymróz, s. Stanisława Chudzik Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego s. Maria Opiela, s. Małgorzata Kaput, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Zofia Zymróz, s. Stanisława Chudzik Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego Numer dopuszczenia: DPN-5002-19/08 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Dębica 2008 Recenzenci: Mgr Ewa Brańska Mgr Dorota Bogucka Religijny obszar wychowawczo – dydaktyczny opiniował: Ks. prof. dr hab. Władysław Kubik we współpracy z mgr Teresą Czarnecką Konsultacje: Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL Dr hab. Krystyna Chałas, prof. KUL Mgr Barbara Rokicka Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego został dopuszczony do użytku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2008 roku. Numer dopuszczenia: DPN-5002-19/08. Nihil obstat: Tarnów, 05.12.2008 r. Ks. dr Bolesław Klaus Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Tarnowie OW-2/80/08, Tarnów, 06.12.2008 r. Wikariusz Generalny Bp Władysław Bobowski Współwydawca: ©Copyright by Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP ul. Edmunda Bojanowskiego 8-10 39-200 Dębica Wydawca: Wydawnictwo Millenium ul. Transportowców 18 39-200 Dębica ISBN 978-83-928117-0-1 Druk: www.drukmillenium.pl Wstęp Bł. Edmund Bojanowski (1814 – 1871) od 1850 r. zakładał ochrony wiejskie, określając jasno i szczegółowo ich organizację i misję prowadzonej w nich działalno- ści opiekuńczo – wychowawczej. Uczynił to sięgając do dorobku ówczesnej praktyki i teorii pedagogicznej oraz gruntownej diagnozy potrzeb i problemów społecznych w środowisku, któremu służyły. Z prowadzonego przez bł. E. Bojanowskiego dzien- nika1, korespondencji2, notatek3 poznajemy, że przyjmuje on chrześcijańską filozofię wychowania i zgodnie z nią formułuje jego cele. Wskazuje również konkretne zadania wychowawcze, dobiera do nich najbardziej odpowiednie formy organizacyjne, po- sługuje się bardzo elastycznie różnorodnymi metodami i technikami oddziaływania wychowawczego, zwracając uwagę na konieczność znajomości potrzeb i możliwo- ści rozwojowych dzieci. Prowadzenie ochronek powierzył założonemu przez siebie w tym celu Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek, które w nich realizowały jego koncep- cję pedagogiczną podejmując działalność wychowawczą, wspomaganą działaniami opiekuńczymi, oświatowymi i kulturalnymi wobec dzieci, ich rodzin i środowiska. Obligował je przy tym do najwyższej staranności – co do prowadzenia dzieci, zacho- wywać najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza i w szczegółach określił zasady ich pracy przepisami Reguły4. Zebrane przez bł. E. Bojanowskiego materiały i jego własne przemyślenia na te- mat wychowania – jego podmiotu, metod, środków i form oraz organizacji i działal- ności ochron, są wciąż bogatym źródłem dla określenia istotnych elementów jego sys- temu wychowania i zawartej w nim koncepcji pedagogicznej opartej na wartościach chrześcijańskich. Stanowią również aktualne wskazania w prowadzeniu wychowania przedszkolnego dzisiaj oraz opracowania jego programu, który jest opisem sposobu realizacji zadań ustalonych zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowa- nia przedszkolnego. Jej wymagania są zbieżne z zamiarem bł. E. Bojanowskiego, któ- ry przestrzegał i zabiegał o to, by względy wychowawcze w okresie przedszkolnym przeważały nad innymi, aby ochronki nie stawały się tylko przytułkiem nędzy, albo tylko szkołą przesiąkniętą pedantyzmem teoretycznym, lecz uwzględniały potrzeby i możliwości dziecięcego wieku, szanując jego prostotę5, zgodnie z zasadą: im młod- sze dzieci tym więcej zabaw, a następnie coraz więcej zajęć praktycznych i dydaktycz- nych. Bł. E. Bojanowski zwraca uwagę na ważność i konieczność integralnego wpły- wu wychowawczego. Przestrzega przed oddzielaniem sfery duchowej od życia co- dziennego i związanych z nim doświadczeń; wychowania religijnego, moralnego, od wychowania fizycznego, intelektualnego i społecznego. W Biblii, historii i literaturze w umiejętny sposób odnajduje zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu. Wszystko zaś łączy z rytmem otaczającego świata. W poszukiwaniu kształtu oddzia- 1 Dziennik Edmunda Bojanowskiego (1853 - 1871), rękopisy w Archiwum Głównym Służebniczek Dębickich (AGSD) w Dębicy. 2 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829 - 1871, red. L. Smołka, Wrocław 2001. 3 Notatki Edmunda Bojanowskiego, AGSD, rękopisy. 4 Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poz

Recently converted files (publicly available):