• Document: ANALIZA ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNA WYKORZYSTANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA TUNELU FOLIOWEGO
  • Size: 311.82 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 23:18:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 ANALIZA ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNA WYKORZYSTANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA TUNELU FOLIOWEGO Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z efektami energetyczno- ekologicznymi wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego. Pompa grzew- cza pracowała w układzie hybrydowym, tzn. jako dolne źródło ciepła wykorzystano energię zmagazynowaną w zbiorniku cieczowym. W zbiorniku zainstalowano wymiennik stanowiący dolne źródło ciepła sprężarkowej pompy grzewczej. Uzyskane wyniki przeliczono na zmiany emisji substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery w wyniku spalania tradycyjnego nośnika ciepła. Słowa kluczowe: tunel foliowy, pompa ciepła, emisja, substancje szkodliwe, ciepło Wstęp Troska o stan otaczającego środowiska, zwiększone koszty pozyskiwania ciepła z tra- dycyjnych nośników stymulują poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. W obecnym czasie pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (energia: słoneczna, wiatru, wody, zawarta w ziemi oraz energia ze spalania biomasy) jest wyzwaniem przed którym stoją badacze z różnych ośrodków naukowych. Dotyczy to również problematyki stosowania pompy cieplnej. Zagadnienie efektywności pracy pompy ciepła, powstałe efekty energe- tyczno-ekologiczne były przedmiot licznych analiz. I tak, Garcia i in. [1998] rozpatrywali możliwość wykorzystania różnych źródeł ciepła (tradycyjnych i odnawialnych) do ogrze- wania szklarni zlokalizowanych w różnych warunkach klimatycznych. Zauważyli, że w warunkach europejskiego klimatu w krajach basenu morza śródziemnego najlepsze efekty przyniesie stosowanie kolektorów słonecznych, podczas gdy dla krajów zlokalizo- wanych w północnych regionach najkorzystniej jest wspomagać ogrzewanie przy pomocy pompy ciepła. Stwierdzili konieczność magazynowania nadwyżki energii powstałej w wyniku pasywnego ogrzewania wnętrza szklarni w akumulatorach energii. Hamdan i in. [1992] analizowali wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania szklar- ni. Analizowano efektywność pracy niezależnych źródeł (pompa ciepła, kolektory słonecz- ne) oraz w układzie biwalentnym (hybrydowym) jako połączenie pompy z kolektorami słonecznymi. Gustavsson i Svenningsson [1996] wykazali korzyści z zastępowania trady- cyjnych nośników ciepła energią powstałą z konwersji biomasy zarówno na cele grzewcze jak i paliwo służące do napędu środków transportowych. Groscurth i in. [1993] przedsta- wili problemy z wykorzystaniem na cele grzewcze energii pochodzącej z odnawialnych 121 Sławomir Kurpaska, Hubert Latała źródeł zwracając uwagę na racjonalne rozdzielenie istniejących źródeł energii odnawialnej w celu minimalizacji emisji substancji szkodliwych powstałych podczas spalania tradycyj- nych nośników ciepła. Opracowali również matematyczny model systemu który wykorzy- stali do oceny wpływu zastępowania tradycyjnych nośników energii na zmniejszenie dwu- tlenku węgla emitowanego do atmosfery. W rozważaniach uwzględniono również efekty finansowe powstałe w wyniku redukcji zanieczyszczenia środowiska. Kurpaska [2007] analizował wydajność grzewczą dolnego i górnego źródła ciepła współpracujących ze sprężarkową pompą ciepła. Określono zmienność wydajności w funkcji różnicy temperatu- ry miedzy zasilaniem a powrotem czynnika obiegowego. Hawlader i wsp. [2001] badali efekty energetyczne systemu, w którym pompa ciepła współpracowała z kolektorem sło- necznym. Autorzy określili współczynniki efektywności pracy dla poszczególnych składo- wych systemu. Kaygusuz [1995] przeprowadził badania symulacyjne dla systemu w któ- rym dolne źródło ciepła współpracowało z energią powstałą z konwersji promieniowania słonecznego w powietrznych kolektorach słonecznych, zaś pompa ciepła z akumulatorem wypełnionym ciałem stałym podlegającym przemianie fazowej. Yumruta i Unsal [2000] opracowali model matematyczny do analizy współpracy pompy ciepła w której dolne źró- dło ciepła wykorzystywało wodę zgromadzoną w akumulatorze cieczowym umieszczonym w glebie. Przedstawiono wyniki symulacji zmienności temperatury wody jako funkcję zmiennej temperatury otaczającej gleby oraz sumarycznych star ciepła z analizowanego akumulatora. Hepbasli i wsp. [2003] określili efekty energetyczne dla systemu, w którym sprężarkowa pompa ciepła współpracowała z pionowymi wymiennikami gruntowymi. W wyniku analizy określona została wydajność cieplna przewodów wymiennika grunto- wego oraz współczynnik efektywności pracy. Z przedstawionego przeglądu niektórych prac badawczych wynika jednoznacznie, że celowe jest p

Recently converted files (publicly available):