• Document: Rozwi zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS Marzena Mucha Istnieje mo»liwo± pobrania darmowej wersji programu ABAQUS do celów niekomercyjnych, Abaqus Student Edition ...
  • Size: 1.57 MB
  • Uploaded: 2021-02-23 09:22:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS Marzena Mucha "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" Istnieje mo»liwo±¢ pobrania darmowej wersji programu ABAQUS do celów niekomercyjnych, Abaqus Student Edition ze strony: https://academy.3ds.com/en/software/abaqus-student-edition. W programie ABAQUS nie ma narzuconych jednostek, prosz¦ rozwa»nie wprowadza¢ wszystkie warto±ci. Sformuªowanie problemu Dane: Typ materiaªu: ortotropowy Staªe przewodnictwa cieplnego: kx = 4 ◦ Cms J J , ky = 7 ◦ Cms Podstawowe warunki brzegowe (temperatura): kraw¦dzie 1-7 oraz 1-3, warto±¢ T = 10◦ C Naturalne warunki brzegowe: kraw¦dzie 5-8 oraz 5-6, warto±¢ qn = 12 mJ2 ·s 2 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 1 PART Rozwi¡zanie zadania Uruchom program ABAQUS (Abaqus 6.11 Student Edition) i wybierz Create Model Database With Standard/Explicit Model 1 Part Na listwie po lewej stronie wybierz ikon¦ Create Part. W oknie Create Part wpisz Name przeplyw_ciepla oraz wybierz 2D Planar i Approximate size 10 oraz kliknij przycisk Continue... 3 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 1 PART Na dole po lewej stronie wybierz ikon¦ Sketcher Options: W oknie Sketcher Options zmie« wielko±¢ Grid spacing na 1. Potwierdz kilkaj¡c OK. Nast¦pnie wybierz ikon¦ Create Lines: Connected. 4 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 2 PROPERTY Na dole, pod obszerem roboczym wprowadz wspóªrz¦dne punktów 0,0 Enter 0,3 Enter 2,3 Enter 2,2 Enter 5,2 Enter 5,0 Enter 0,0 Enter. Zako«cz klikaj¡c w znak X i potwierd¹ klikaj¡c w przycisk Done. Zostaª utworzony part przeplyw_ciepla. Zapisz projekt! Do ka»dej nazwy JobSiatka oraz raport_siatka w tym tutorialu dopisz _Nazwisko, np. JobSiatka1_Kowalski, raport_siatka1_Kowalski. Nie u»ywaj polskich zna- ków. 2 Property Rozwi« list¦ Module znajduj¡ca si¦ nad obszarem roboczym i przejd¹ do Property Wybierz ikon¦ Create Material. W oknie Edit Material stwórz Material-1. Na li±cie Thermal wybierz Conductivity 5 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 2 PROPERTY nast¦pnie zmie« Type na Orthotropic i wprowadz kx oraz ky jak pokazano na rysunku. Naci±nij przycisk OK. Wybierz ikon¦ Create Section. 6 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 2 PROPERTY W oknie Create Section wybierz Solid oraz Homogeneous i naci±nij przycisk Continue... W nast¦pnym oknie potwierd¹ klikaj¡c w przycisk OK. Wybierz ikon¦ Assign Section. Zaznacz przeplyw_ciepla i potwierd¹ klawiszem Done, a nast¦pnie w oknie Edit Section Assi- gnment przycisk OK. Material-1 zostaª przypisany. 7 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 4 STEP 3 Assembly Zmie« Module na Assembly i wybierz ikon¦ Create Instance. W oknie Create Instance wybierz Dependent (mesh on part) i potwierd¹ przyciskiem OK. 4 Step Zmie« Module na Step i wybierz ikon¦ Create Step. W oknie Create Step stwórz Step-1, wybierz Heat transfer i wci±nij przycisk Continue... 8 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 4 STEP Nast¦pnie w Edit step w zakªadce Basic zaznacz Steady-State. Je»eli pojawi si¦ ostrze»enie naci±nij Dismiss. W zakªadce Incrementation zaznacz Type Fixed i zmie« warto±¢ Maximum number of incre- ments na 1. 9 "Rozwi¡zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS" 5 ORIENTATIONS Potwierd¹ wykonane operacje przyciskiem OK. 5 Orientations Rozwi« boczn¡ list¦, jak pokazano na rysunku poni»ej i wybierz Orientations (dwa klikni¦cia). Zaznacz caªy obszar przeplyw_ciepla i wci±ni

Recently converted files (publicly available):