• Document: BASKIRESİMDE ALMAN EKSPRESYONİZMİ (DIŞAVURUMCULUK) VE LİTOGRAFİ SANATINA YANSIMALARI
  • Size: 1.65 MB
  • Uploaded: 2018-10-15 19:29:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BASKIRESİMDE ALMAN EKSPRESYONİZMİ (DIŞAVURUMCULUK) VE LİTOGRAFİ SANATINA YANSIMALARI İsmail KESKİN* Özet Almanya, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğu gibi Gutenberg‟ten bu yana matbaacılıkta ve özgün baskı resimde de öncü bir ülke olmuştur. Sanat tarihine baktığımızda da dönemsel olarak burada ortaya çıkan sanatsal eğilimlerin Avrupa ve Dünya sanatında önemli bir yer tuttuğu görülür. Özellikle 20. yüzyılın başı Alman dışavurumcuların izlenimciliğe tepki olarak, sosyal konularla etkili ifade biçimleri geliştirdikleri bir dönem olmuştur. Baskı resim bu sanatsal dilin yaygınlaşmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Uzun bir geçmişe sahip tahta baskı ve gravür o dönemde de dışavurumcu sanatçıların iki önemli baskı resim aracıdır. 1796‟da Münih‟te Senefelder‟in icadından 20 yıl kadar sonra, ticari matbaacılık alanında bütün dünyaya yayılan litografi, bir sanatsal ifade aracı olarak, sunduğu görsel zenginliklerle dışavurumcuların da yöneldiği bir sanatsal ifade ve çoğaltım aracı olmuştur. Fiziki olarak su ve yağın birbirini itmesi temel ilkesinden yola çıkan ve tarihte ilk kez kimyasal işlemlerle yürütülen bu teknik, günümüzde kullanılan modern baskı teknolojilerinin (ofset) atasıdır. Litografi, 19. yüzyıl sonunda eriştiği yeniliklerle kitap, afiş, grafik ürünleri ve baskı resim gibi her türlü basımda maliyetleri düşürmüş, bilgiye daha çabuk ulaşan ve daha çok okuyan bir Avrupa yaratmıştır. 20 yüzyıl başlarında litografik yöntemle çoğaltılan baskı resimlerde genellikle, endüstrinin hızlı gelişimi ve kentleşmeyle ortaya çıkan sosyal sorunlar konu edilirken, savaşın yıkıcılığı ve sınıf ayrımcılığının da sıkça işlendiği görülür. Avrupa resmini derinden etkileyen Alman dışavurumculuğunun hızla yaygınlaşmasında sunduğu görsel zenginlik, basımda hız ve düşük maliyet imkanlarıyla hiç kuşkusuz litografinin önemli bir yeri vardır. Bu makalede Alman dışavurumcuların baskı resim dili ve sanatçıların işbirliğiyle bu dönemde ortaya çıkan grup oluşumlarının sanata yansıması litografik eserlerden örneklerle incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Dışavurumculuk, Özgün Baskı, Litografi, Die Brücke (Köprü), Der Blaue Reiter (Mavi Süvari) *Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi E-Mail: ismailkeskin@kocaeli.edu.tr 1 German Expressionism In Printmaking And Its Reflections To The Art Of Lithography Abstract Other than the scientific and technological progresses, Germany also was pioneer to the developments of press and original printmaking since Gutenberg. It can be seen in the art history that artistic tendencies from this country is also has a remarkable influence to the European and global art. Especially at the beginning of the 20th century there is an era which was born as a reaction to the German expressionism with an explicandum of social topics. Print making has an impact on this artistic language become widespread. With their long history, woodprint and engravings were two of the most important tools of those expressionist print making artists. In 1796, Munich 20 years after Senefelder‟s invention, lithography widespread the whole world and became an expression and duplication device for the expressionists with its visual values. Based on the basic principle of the physics of the repulsing power of oil and water, this technique which is implemented with the chemical processes at first is the ancestor of the modern offset technologies. Lithography makes the knowledge more accessible, increase the literacy in Europe while decreasing the prices of any printing process such as books, posters, graphic products and any print making technologies. The topic of the lithographic art at the beginning of the 20th century is social problems which are based on rapid improvement in industry and urbanization and destruction of war and class discrimination is often seemed. Lithography has an important place in the progress of German Expressionism which affected the European art a lot with its visual values and low costs when it came out. In this article examines reflections of the groups which were emerge with the print making practices of German Expressionists and their collaboration to the art scene through the lithographic examples. Keywords: Expressionism, Original Printing, Lithography, Die Brücke, Der Blaue Reiter 2 Giriş 20. yüzyıl başından günümüze, resim sanatıyla ilgili olan herkes ekspresyonizm (dışavurumculuk) kavramıyla bir şekilde k

Recently converted files (publicly available):