• Document: Ošetřovatelský proces jako metoda ošetřovatelské péče Plánování ošetřovatelské péče Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
  • Size: 599.77 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 13:43:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Název studijního předmětu Ošetřovatelství Téma Ošetřovatelský proces jako metoda ošetřovatelské péče Název kapitoly Plánování ošetřovatelské péče Autor Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Plánování ošetřovatelské péče zahrnuje proces vytýčení pacientových cílů a jejich konkretizaci v kritériích, podle kterých lze sledovat efekt ošetřovatelské péče. K dosažení pacientových cílů volí všeobecná sestra ošetřovatelské intervence zahrnující aktivity všech členů ošetřovatelského týmu. Bez kvalitního a zodpovědného plánování nelze zajistit efektivní poskytování individualizované péče. 2. Studijní cíle, vztahující se k obsahu kapitoly studen je schopen  definovat proces plánování ošetřovatelské péče  popsat charakteristiky plánování  uvést součásti plánování  aplikovat kritéria, která pomáhají sestře a pacientovi vytýčit priority  obhájit význam vymezení pacientových cílů  aplikovat pokyny pro formulování cílů a výsledných kritérií  popsat charakteristiky plánování ošetřovatelských strategií 3. Vlastní text PLÁNOVÁNÍ – 3. FÁZE OŠETŘOVATELSKÉHO PROCESU Definice a proces plánování Plánování je proces vytýčení ošetřovatelských strategií nebo intervencí s cílem prevence, snížení nebo odstranění klientových zdravotních problémů, které byly zjištěné a potvrzené během diagnostické fáze ošetřovatelského procesu. Osoby zapojené do procesu plánování:  jedna i více sester  pacient  členové rodiny  další důležité osoby pro klienta  ostatní zdravotníci  sestra za proces plánování zodpovídá  aktivní účast pacienta a pro něho významných osob je zásadní, pokud má být plán účinný SESTRA NEPLÁNUJE PRO KLIENTA, ALE S NÍM. Plánování = systematický proces = nutná podmínka pro dosažení kvalitní ošetřovatelské péče = proces rozhodování a řešení problémů Fáze plánování 1. Určení priorit 2. Stanovení pacientových cílů a výsledných kritérií 3. Plánování ošetřovatelských strategií 4. Záznam sesterských ordinací 5. Dokumentace plánu ošetřovatelské péče 6. Konzultace ad 1. Určení priorit = stanovení preferenčního pořadí ošetřovatelských zásahů. Diagnózy jsou seřazené do skupin podle vysoké, střední a nízké důležitosti (priority). Ke stanovení míry důležitosti se mohou používat různé rámce - ošetřovatelské modely a teorie, Maslowova hierarchie potřeb. Kategorizace problémů: - problémy ohrožující život mají nejvyšší prioritu - problémy ohrožující zdraví mají střední prioritu - problémy ohrožující vývoj osobnosti mají nižší prioritu Jednou stanovené priority nejsou neměnné, ale musí se měnit tak, jak se mění stav a problémy pacienta. V praxi představuje určení priorit intelektuální činnost, při které sestra využívá svých vědomostí, informací o pacientovi a praktických zkušeností. Na stanovení priorit by se měl v rámci svých možností podílet také pacient. Pokud se objeví rozpor mezi prioritami podle sestry a podle pacienta, je třeba tuto situaci řešit, nejlépe otevřenou diskuzí. Při ohrožení pacientova života přebírá iniciativu sestra. FAKTORY, které mohou ovlivňovat stanovení priorit u pacienta i u sestry: > pacientova hodnota zdraví a názory: hodnoty týkající se zdraví můžou být velmi důležité pro sestru, ale pro pacienta nikoli - např. pro matku může být důležitější zajištění péče o její děti, než její zdraví > pacientovy priority: pokud nabídne sestra pacientovi, aby si stanovil vlastní priority, dává mu možnost podílet se na plánování jeho péče a tím se zlepšuje jejich vzájemná spolupráce. Někdy je ale třeba pacientovy priority v jeho vlastním zájmu pozměnit - např. ležící pacient nechce cvičit, hrozí mu proto komplikace z imobilizačního syndromu > prostředky dostupné pro sestru a pacienta: pokud chybí peníze, materiální a personální vybavení, tak je snižována významnost zdravotních problémů - např. v domácí péči, když se sestře nedostává pomůcek pro řešení nějakého specifického problému, je nucena jeho řešení odložit, event. odeslat pacienta do nemocnice. Na straně pacienta se tyto problémy týkají zejména financí - např. nezaměstnaný by měl dodržovat speciální dietu, na kterou ale nemá peníze > čas, potřebný na ošetřovatelské výkony: - u jednotlivých pacientů je velmi

Recently converted files (publicly available):