• Document: SPOŁECZNA READAPTACJA SKAZANYCH
  • Size: 4.09 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 17:18:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Grażyna B. Szczygieł SPOŁECZNA READAPTACJA SKAZANYCH W POLSKIM SYSTEMIE PENITENCJARNYM lemida 2 Białystok 2002 © Copyright by Temida 2 Białystok 2002 Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkol­ wiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem - bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 83-86 1 37-9 1 -6 Recenzenci : Zbigniew Hołda Teodor Szymanowski Opracowanie graficzne i typograficzne: Jerzy Stachijuk Redakcj a techniczna: Jerzy Banasiuk Korekta: Autor Wydawca: Temida 2 Przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Druk i oprawa: Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Białystok, ul. 27 Lipca 40/3, tel./fax 675-48-02, http://www.podlaska.com.pl Spis treści Wykaz skrótów ........................................................... ... ............... . .............. . .......8 . . . . . . Wprowadzenie .. .......... ..... ................. ...... ....... . ...... . ............... ........ . ..... ..............9 . . . . . . . ROZDZIAŁ I Czy zmierzch kary pozbawienia wolności? 1. Dylematy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności ........ ..... .. 14 . . . . 2. Poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności .......... ............ . ... ...20 . . . . 3. Czy wymiar sprawiedliwości bez kary pozbawienia wolności? ............... . ........27 . ROZDZIAŁ li Więzienie „prospołeczne" w świetle standardów międzynarodowych 1. Akty międzynarodowe regulujące problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności i ich stosunek do prawa krajowego ... .... ........... .......... 3 5 . . . 2 . Społeczna readaptacja prawem skazanego .....................................................40 3. Poszanowanie godności skazanego i humanizacja głównymi zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności ........................................4 3 4. Prawa skazanego i instrumenty prawne gwarantujące ich poszanowanie ............ ........................ ............ .......... .................... .. ... 5 7 . . . . . . . . . . 5. Aktywizacja skazanych formą przygotowania do pełnienia ról społecznych ........ ........... ........... ..... ....... ..................... . ...................... ...68 . . . . . . . . 6. Kontakty ze światem elementem normalizacji wykonywania kary pozbawienia wolności ............... .................. .... . ............... ....... .... . . . . . . . . . . . . . .. 7 3 7 . Przygotowanie skazanego d o opuszczenia zakładu karnego ....... .... .. ...........79 . . . ROZDZIAŁ Ili Wybrane elementy wykonywania kary pozbawienia wolności istotne w społecznej readaptacji skazanych w ustawodawstwie i praktyce penitencjarnej niektórych państw europejskich 1. Skazany podmiotem wykonywania kary ...........................................................8 1 2. Aktywizacja skazanych przygotowaniem do życia w społeczeństwie ......... ... 89 . . . 3. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym .................................................94 4. Pomoc udzielana skazanym przy opuszczaniu zakładu karnego .. ...................98 5 ROZDZ

Recently converted files (publicly available):