• Document: Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce
  • Size: 365.83 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:46:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

38 technologie Betony pro vodonepropustné zení smrštění betonu snížením obsahu cementu a záměsové vody a zároveň v návrhu konstrukce a masivní konstrukce (vyztužení) za tímto účelem. Dalším způsobem omezení trhlin je snížení teplotního gradientu v konstrukci použitím betonu s nižším vývojem Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou hydratačního tepla a vhodným ošetřováním beto­ vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. nu během tuhnutí a tvrdnutí. Omezit šířku trhliny Obzvláště u konstrukcí inženýrských nebo vodohospodářských jsou a její propustnost pro vodu se dá také použitím tyto konstrukce často masivní. Aby byla zajištěna vodonepropustnost rozptýlené výztuže v betonu jako doplňku k vý­ ztuži tuhé nebo jako její plnohodnotné náhrady. betonové konstrukce, je třeba splnit mnoho požadavků, zejména Problematice technologie betonu se článek bude správně konstrukci navrhnout, zajistit vodonepropustnost pracovních zabývat detailněji dále. a dilatačních spár a v neposlední řadě použít správně navržený beton. Dalšími neméně důležitými faktory jsou ovšem Specifikaci a vlastnostem betonu pro vodonepropustné a masivní návrh konstrukce jako celku a její provedení. Ze­ konstrukce je věnován tento článek. jména je důležitý správný návrh výztuže, tloušťky konstrukce a rozmístění a způsob provedení di­ Problematika vodonepropustných dobře navrženého betonu. U betonové konstruk­ latačních, smršťovacích a pracovních spár. Touto konstrukcí ce nemá (dle třídy požadavků) docházet k plošné­ problematikou se vzhledem k její rozsáhlosti člá­ Jak už bylo uvedeno výše, základem správné mu průsaku a musí se minimalizovat počet a šířka nek dále zabývat nebude. funkce vodonepropustné konstrukce je použití trhlin v betonu. Omezení trhlin spočívá v ome­ Terminologie a normy Beton je v České republice specifikován a vyráběn podle normy ČSN EN 206-1/Z4 (Z4 platná od říj­ na 2013) nebo dle ČSN EN 206-1/Z3 (do konce přechodného období). Ze specifikace betonu po­ dle této normy ovšem nelze poznat, že je beton určen pro masivní nebo vodonepropustnou kon­ strukci. Jsou zde sice požadavky na maximální průsak tlakovou vodou, ale spíše jako parametr trvanlivosti betonu v daném prostředí. Hodnota maximálního průsaku ovšem automaticky ne­ znamená beton vhodný pro vodonep

Recently converted files (publicly available):