• Document: Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne
  • Size: 667.6 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:49:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu  Sytuacja na rynku pracy a położenie krzywej AS  Krótko- i długookresowa krzywa zagregowanej podaży  Szoki makroekonomiczne i dostosowania gospodarki: szoki podażowe i popytowe  Interwencja państwa w procesie absorpcji szoków makroekonomicznych Dopasowania w modelu AD-AS w krótkim i długim okresie 3 Model AD-AS w warunkach nieograniczonej dostępności czynników wytwórczych Kiedy może wystąpić Gdy krajowe zasoby pracy nieograniczona podaż są niewykorzystane (wg pracy ? ekonomii keynesowskiej, jeśli występuje tzw. bezrobocie przymusowe) w w=const LS Gdy możliwa imigracja z krajów, w których zasoby pracy są niewykorzystane LD0 LD1 (możliwe w gospodarce o L otwartym rynku pracy i o ΔL płacach wyższych niż w 4 krajach, gdzie te zasoby istnieją) Model AD-AS w warunkach pełnego wykorzystania zasobów czynników wytwórczych Kiedy może wystąpić Gdy krajowe zasoby pracy całkowicie sztywna są całkowicie podaż pracy ? wykorzystane (wg ekonomii klasycznej, K=const nawet jeśli występuje w bezrobocie strukturalne) LS Gdy niemożliwa imigracja Δw z krajów, w których zasoby pracy są niewykorzystane LD0 LD1 (możliwe w gospodarce o zamkniętym rynku pracy L lub o płacach niższych niż L=const w krajach, gdzie istnieją wolne zasoby pracy) 5 Położenie AS przy doskonale elastycznej i całkowicie sztywnej podaży pracy AS p p AS p = const AD1 AD0 AD1 AD0 Y Y = const Y Nieskończenie wysoka  Całkowicie sztywna elastyczność podaż pracy (i w podaży pracy (i w ogóle czynników ogóle czynników wytwórczych) wytwórczych) 6 Dostosowania na rynku pracy w odpowiedzi na wzrost popytu agregatowego • Wzrost agregatowego popytu  bodziec do wzrostu produkcji • Początkowe dostosowanie: wykorzystanie rezerw w czasie pracy, ew. jego wydłużanie • Utrwalenie wzrostu popytu  wzrost zatrudnienia • Gdy ograniczone zasoby pracy (brak poszukujących pracy lub są poszukujący pracy, ale zatrudnią się za wyższe płace albo są mniej produktywni od dotychczasowych pracowników)  konieczność wzrostu płac • Wzrost płac  wzrost kosztów produkcji  wzrost cen Zmienne Okres Ultrakrótki Krótki Krótki cd. Długi Czas pracy Wydłużanie Częściowo Wraca do normy 0 wydłużony Zatrudnienie 0 Rośnie Bardziej rośnie 0 Płace 0 0 Stopniowy wzrost Wzrosły 7 Model AD-AS dla krótkiego okresu przy wyjściowym bezrobociu strukturalnym (przy równowadze na rynku pracy) 2) Punkt wyjścia:  jest bezrobocie strukturalne AD1  rośnie popyt na pracę LD, bo p AD0 wzrósł popyt na produkty AD AS 3) Skutki na rynku pracy:  wzrost płac Δp  pewien wzrost zatrudnienia w LD1 LD0 JA LS ΔY Y Δw 1) Punkt wyjścia:  rośnie popyt agregatowy AD ΔL L 4) Skutki na rynku produktów:  wzrost kosztów pracy, więc i wzrost cen 8  pewien wzrost produkcji Model AD-AS dla długie

Recently converted files (publicly available):