• Document: Cséki István: Épületgépészeti tervezési segédlet rézcsöves szerelésekhez II. rész
  • Size: 4.42 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 09:36:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Cséki István: Épületgépészeti tervezési segédlet rézcsöves szerelésekhez II. rész Lektorálta: Huszár Tibor © Hungarian Copper Promotion Centre, 2003 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta Kiadja a Magyar Rézpiaci Központ Bevezetés..................................................... 75 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános számítások ...................................... 77 1.1. A csôvezeték izzadása (harmatpont) ................. 77 1.2. Rézcsô hôleadása ............................................ 77 2. Vízhálózat méretezése .................................... 79 2.1. Vízmennyiség meghatározása .......................... 79 2.2 . Veszteségek meghatározása ............................ 79 2.3 . A feladat kiszámítása ...................................... 81 2.3.1. Táblázatos méretezés ...................................... 82 2.3.2. Nomogramos méretezés .................................. 83 3. Központi fûtés méretezése ............................... 87 3.1. Radiátor hôleadó, kétcsöves fûtés ...................... 87 3.1.1. Táblázatos méretezés ...................................... 89 3.1.2. Nomogramos méretezés .................................. 92 3.2. Radiátor hôleadó, egycsöves fûtés ..................... 92 3.3. Felületi fûtések ................................................. 92 3.3.1. Padlófûtés ....................................................... 94 3.3.2. Falfûtés ........................................................... 97 4. Gázhálózat méretezése ................................... 101 4.1. Térfogatáram meghatározása .......................... 101 4.2. Az elhasználható nyomás meghatározása ........ 110 4.2.1. Gázvezeték méretezése táblázat segítségével .... 110 73 4.2.2. Gázvezeték méretezése nomogram segítségével . 114 5. Olajellátás méretezése ..................................... 122 6. Préslevegô hálózat méretezése ......................... 125 74 Az „Épületgépészeti tervezési segédlet rézcsöves szere- BEVEZETÉS lésekhez” címû könyv I. része megjelent már 1997-ben, és a rézcsövekkel tervezô épületgépész mérnökök rendkívül hasz- nos útmutatójának bizonyult. Végre itt a II. rész, mely az I. részben szereplô táblázatokhoz és nomogramokhoz ad útmu- tatást. Gyakorlott tervezôknek ez a II. rész csak két helyen fog újat adni, mégpedig a falfûtéseknél, ugyanis ez még nem szerepelt az I. részben, valamint a gázellátásnál szerepelnek olyan részek, melyek nincsenek benne az I. részben. Kezdô tervezôknek és tanulóknak nagy segítséget jelentenek a kidol- gozott példák, melyekre mankóként lehet támaszkodni. Minden feladattípusra készítettünk példát, de például víz- ellátásnál csak a hidegvízre végeztünk számításokat, mert melegvízre pontosan ugyanúgy kell használni a segédletet, mint hidegvízre, ezért azt elhagyjuk. Fûtésnél is csak az egyik közepes fûtôvíz-hômérsékletre dolgoztunk ki példát, de a töb- bire pontosan ugyanúgy kell a számításokat végezni. A segédletben alkalmazott jelöléseknél kettôsség mutatkozik, melyért szíves elnézésüket kérjük. A kettôsség abban mutat- kozik meg, hogy a hômérsékletek jelölésénél egyszer „t”, másszor „υ” szerepel, illetve a fajlagos súrlódási veszteségek jelölésénél egyszer „s’” vagy „s””, máskor pedig „R” szere- pel. Ezek az eltérések abból adódnak, hogy egyes jelölések (t, s’, s”) magyar jelölések, míg más jelölések (υ, R) a német segédletekbôl adódnak. Így legalább megismerik mindkét jelölésmódot. A különbözô jelölések után megadtuk azok mértékegységét is, viszont az olyan jelöléseknél, ahol nincs mértékegység, ott „1” szerepel dimenzióként. Reméljük, rézcsöves tervezési segédletünk II. része is az I. részhez hasonló népszerûségre tesz szert a tervezôk körébe

Recently converted files (publicly available):