• Document: Allah Dostu Derki 5. Dr. Münir Derman (K.S) ~ 1 ~
  • Size: 1.28 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 13:31:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Allah Dostu Derki 5 Dr. Münir Derman (K.S) 1. Son Damla 2. Kendimle Beraber 3. Yediler Sofrasından 4. Çilem... 5. Görünen-Görünmeyen-Görülemeyen 6. HerĢey sağdan Sola Döner 7. GÜRÜLTÜ 8. DĠLENCĠLĠK 9. Maymun Teorisi 10. Kur’ân-I Kerîm’de Ġçki Ve Kumar 11. Hırs 12. Kibir 13. Kâfir 14. Yüzünüzü GüneĢe Çevirirseniz Gölgeleri Göremezsiniz 15. Abdest 16. Salâvâtı ġerife getirmek 17. MürĢid 18. Zamana Bakın 19. Bu Yazıyı Dikkatle Oku!... 20. Açlık Grevi 21. Hayırseverlik 22. Kapına Gelen Fakiri BoĢ Çevirme 23. Kâinâtın YaratılıĢındaki Kanunlar 24. Tesettür 25. Kadın ve Endam 26. Mâ-yi Billûr 27. Kutup Yıldızı ~1~ 28. Kandil 29. Ne Söylediğimizi Bilmiyoruz 30. Dinle!.. 31. Ölüm 32. Mavi Renkli Kubbe 33. Ġnsan Dimağı (Beyin) 34. Sayhaten Vâhideten 35. Vahîy 36. Rüzgâr 37. Yokluk 38. ALLAH ile Ġnsan Arasında 39. Mi'rac Tayy-i Mekan Değildir 40. ALLAH'dan Korkan Ġnsan 41. Dinle!.. 42. Sabırda BirĢey Gizlidir 43. Çöl 44. Söğüt 45. 99 Esmâ-i Hüsnâ 46. Nil-i Mübârek 47. Yed'ullah 48. Faiz 49. Münevver - Aydın 50. GĠZLENMEK - GĠZLETĠLMEK 51. ELEKTRONiK ÇAĞ ÇAĞDAġ MEDENiYET ÇAĞDAġ ĠNSAN 52. RAMAZAN 53. TEVHĠD 54. YÜN 55. GÜNEġ VE ELMA 56. GÜL : “Vered” 57. GÜL 58. NEMRUD’UN ATEġĠ 59. YEMEZDĠ ĠSTEMEZDĠ SEVMEZDĠ 60. Ad Kavmini Yok Eden Ses 61. NASĠHAT 62. TESDĠ 63. HÂZIREN LEYSE BĠGAYBĠ Âyet 64. OLUK, RUH, EMĠR ÂLEMÎ 65. ÎLÂHÎ TĠTREġĠMLER 66. MELEKLERE ÎMAN 67. EY ARZ SULARI YUT 68. VAAZ NOTLARI 69. ĠNSAN FITRATI 70. Vaaz Notları 2 ... 71. KABĠR TAġIM 72. SON SÖZ ~2~ Son Damla "Efendime..." M.D. SON DAMLA Sudan halkedildi herĢey. Damla oldum, su oldum, çeĢme aktım. Derelerde çağladım. Derya içre düĢüverdim. Damla idim Umman oldum. Dertli idim, derdim gidip DERMAN oldum. 08.08.1989 Salı Ben Lisanımla “ENE‟L- HAKK” lâfzı etmem bir an Hâlimi canım bilsin lâfz-ı üryan istemem. M. DERMAN Lâfz-ı üryan : Çırılçıplak söz. Derman : f. Ġlâç, tiryak. * Çare-i necat, kurtuluĢ sebebi. * Tâkat, güç, kuvvet. Umman : Büyük deniz. Okyanus. * Hindistan ile Arabistan arasındaki büyük deniz. Kendimle Beraber BĠR gün hocamı ziyârete gitmiĢtim. 17 yaĢında idim. Odası tavanında yalnız penceresi olan geniĢ yüksek tavanlı idi. Odası çıplak. Bir post. Bir de yerde yatak... Desti, Leğen, ĠĢte o kadar... Çok güzel koku vardı havasında... Kendisi oturmuĢ, uzun saçları yele gibi omuzlarına sarkıyordu. “Gel bakalım!” dedi. Elini Öptüm: ~3~ “Ben artık gidiyorum mektep bitt!i” dedim. Dua etti, nasihat Ģeklinde emirler verdi. “Arasıra kendi kendine bir odada kal!..” Bunu âdet edindim, arasıra bunu yaparım... Tahsil için Fransa‟ya gittim. Aradan 5-6 sene geçti... Birgün bu nasihat ve emri yapmak için odama girdim... Odamda iki zât gördüm. Birden bire ĢaĢırdım. Nereden girdiler bunlar... Beni görür görmez yürüdüler, duvarın içinde kayboldular. ġaĢırdım kaldım. Bir kâğıt bıraktılar yere, küçük... Hâlâ saklarım o kağıdı... Ve hayretim hâlâ devam ediyor. Otuz küsur sene oldu. Son nefesime kadar bu hayret devam edecek... Halledemedim... Bu hadiseden 1 sene sonra yurda tatile döndüm. Doğru hocama gittim... YaĢlanmıĢ Elini Öptüm... Bana hâlimi sordu... Ağabeyimi sordu. “Gelsin!” dedi. Ağabeyim o sıralarda Sivas‟da defterdardı. Telgraf çektim, 1 hafta sonra geldi. ~4~ Yanında oturduk... Hocam hastalanmıĢtı. Yanında idik... Bize nasihat etti, dua etti, bizi okĢadı... Bir aralık: “O kâğıt sende mi?” dedi. Birden bire anlayamadım: “Ha!” derken baĢ parmağını ağzıma uzattı. “Sus!..” dedi... Öyle yap... Ağabeyime döndü : “Kâzım sen de biliyorsun ya!..” Birgün sonra hocamızdan ayrıldık, ağladık... Ağabeyime sordum: “O kâğıttan sende var mı?” “Sus kardeĢim!” dedi... “EĢek kardeĢim!” dedi. “Hâlâ hocam bizi bırakmamıĢtır. Bunalırsak yetiĢir...” Yalnız 15 sene evvel ağabeyim 47 yaĢında hocamın yanına gitti... Nûr içinde yatsın!.. O kâğıttaki yazı Ģu, size de söyleyim böyle hareket edin : “Vesveseyi bırak!.. Ne kadar iĢin ve arzun, dileğin varsa hepsini kazâ ve kadere teslim et!.. Kendi nasıl dilerse öyle iĢ gören ALLAH‟a bırak!.. Ve bekle!.. TelâĢı terket! Izdırabı üzüntüyü kaldır! Murad yolu kendi kendine görünür, o yola düĢersin! Aç kal, kimseye söyleme! Dertlerini, yoksulluklarını, ızdıraplarını söz hâline geçirme! Melekler bile duymasın!.. ~5~ Derdin olursa HAKK ile konuĢ her Ģeye

Recently converted files (publicly available):