• Document: m H44. H9 Rechtsvormen
  • Size: 719.45 KB
  • Uploaded: 2018-10-20 07:15:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Management & Organisatie Examenstof VWO 2015 H9 t/m H16, H21 t/m H25, H26 t/m H32, H38 t/m H44 H9 Rechtsvormen - Eenmanszaak : één eigenaar, oprichten door middel van inschrijven bij KvK, verantwoordelijk voor schulden met het privévermogen en het zak elijk vermogen(= geld en goederen in het bedrijf) dus geen rechtspersoonlijkheid - Vennootschap onder firma: twee of meer eigenaren, oprichten door middel van inschrijven bij KvK en notariële akte, geen rechtspersoonlijkheid - Besloten vennootschap: aandeelhouders zijn eigenaar, aandelen op naam (vaak familie) - Naamloze vennootschap: aandeelhouders zijn eigenaar, aandelen aan toonder - Vereniging: twee of meer ‘eigenaren’ met een bepaald doel, formele oprichting door middel van een notariële akte en inschrijving bij KvK of informele oprichting door middel van mondeling overleg of en onderhandse akte, algemene ledenvergadering heeft de hoogste macht en benoemt de bestuursleden - Stichting: geen leden maar wel bestuur, oprichten door middel van een notariële akte en registratie bij KvK, coöptatie: als bestuurders wegvallen benoemt het bestuur zelf opvolgers > BV en NV: Elk jaar is er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dit is het hoogste orgaan. De directie heeft de dagelijkse leiding, maar heeft toestemming nodig van de AVA. De Raad van Commissarissen wordt benoemd door de AVA en houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie en geeft hen advies. > BV en NV: Oprichting door middel van een notariële akte, inschrijving bij KvK, aanvragen van een verklaring van geen bezwaar en een minimumstorting. Bij een faillissement wordt een curator aangesteld die het faillissement afhandelt. Surseance van betaling houdt in dat de ondernemer een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt. Een natuurlijk persoon is een mens met rechten en verplichtingen. Een rechtspersoon is een organisatie met rechten en verplichtingen, die schulden kan hebben. Hierbij is de organisatie zelf aansprakelijk voor de betaling en niet de eigenaar. Besloten vennootsc hap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting zijn rechtspersonen. In een notariële ak te staan de statuten van de organisatie. Deze gelden als een soort grondwet. Vier vormen van financiering voor een niet-commerciële organisatie:  Budgetfinanciering bij overheidsinstellingen  Lumpsumfinanciering bij onderwijsinstellingen  Subsidies bij wettelijke verplichting tot financiering  Leningen, contributies en giften H10 Vermogensmarkt Vraagkant: consumenten, overheid (staatslening), ondernemingen Aanbodkant: institutionele beleggers, spaarders, beleggingsfondsen, ondernemingen, overheid Alle kosten die verbonden zijn aan het lenen van geld, noemen we financieringsk osten. Als de overheid meer uitgaven heeft dan inkomsten is er sprake van een begrotingstek ort. Als de overheid dan geld leent, neemt de staatsschuld toe. Voorbeelden van institutionele beleggers zijn pensioenfondsen en levensverz ekeringsmaatschappijen. Ze verlenen ook vaak onderhandse leningen, waarbij kostenvoordelen opspelen omdat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van een bank. Een beleggingsfonds beheert het vermogen van particuliere beleggers. We spreken van investeren als een onderneming productiemiddelen aanschaft en we spreken van beleggen als een particulier of een onderneming aandelen of obligaties koopt De vermogensmark t is het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen. Als de vraag naar vermogen groot is, stijgt het rentepercentage. Op de geldmark t wordt kort (<1 jaar) vermogen verhandeld en op de k apitaalmark t wordt permanent vermogen (aandelen) en lang vermogen verhandeld. De kapitaalmarkt is onder te verdelen in: - De onderhandse k apitaalmark t: onderhandse leningen - De openbare k apitaalmark t: waardepapieren zoals obligatieleningen Als een belegger effecten wil kopen of verkopen, moet hij zich wenden tot een van de leden van de Vereniging van de Effectenhandel (de bank), die de opdracht van de belegger uitvoert. Hiervoor moet provisie betaald worden. Een belegger kan twee soorten orders geven:  Limietorders: de belegger geeft een maximale of minimale koopprijs of verkoopprijs op  Market orders: de belegger geeft geen limiet aan Een onderneming gaat naar de beurs om meer naamsbekendheid te krijgen, makkelijker aandelen te verhandelen en geld te verdienen. Een onderneming die een beursgang overweegt, moet een prospectus uitgeven, waarin gegevens over de onderneming en de introductie van de aandelen staan. H11 Eigen vermogen Het aandelenvermogen is permanent vermogen. Een aandeelbewijs is een bewijs van deelname in het aandelenvermogen van een nv. Het aandeelbewijs bestaat uit twee delen: de mantel, met daarop gegevens en het dividendblad. De aandeelhouder kan een dividendbewijs van het dividendblad afknippen en dit inleveren bij de bank, waarna hij/zij een bedrag aan dividend ontvangt. Tegenwoordig gebeurt dit automatisch via de bankrekening. De nominale waarde van een aandeel is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld

Recently converted files (publicly available):