• Document: Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach. Cel ogólny: umiejętność stosowania zdobytych wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych
  • Size: 114.66 KB
  • Uploaded: 2018-10-21 16:59:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie oraz dla rodziców uczniów klasy I b przeprowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską Klasa: Ib Przedmiot: matematyka Dział programu: Procenty Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach. Cel ogólny: umiejętność stosowania zdobytych wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych Cele szczegółowe: (uczeń potrafi:) • zamienić procent na liczbę i liczbę na procent, • obliczyć procent danej liczby, • obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent, • obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, • odczytać dane z diagramów • przedstawić dane na diagramie prostokątnym, kwadratowym i kołowym • umiejętnie wykorzystać poznaną wiedzę do rozwiązywania praktycznych przykładów Kompetencje kluczowe: • efektywne współdziałanie w zespole • rozwijanie zdolności logicznego myślenia Kompetencje przedmiotowe: • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy • rozwijanie umiejętności przydatnych w Ŝyciu codziennym - odczytywanie danych z diagramów • zdobywanie umiejętności operowania podstawowymi obiektami matematycznymi Podstawa Programowa Uwagi dotyczące realizacji zajęć Metody: ćwiczenia, pogadanka Forma zajęć: praca w grupach, indywidualna praca uczniów Środki dydaktyczne: karty pracy uczniów, foliogramy, epidiaskop, plansze reklamowe z banków Czas realizacji: jedna jednostka lekcyjna Przebieg zajęć Faza wprowadzająca 1. Sprawy organizacyjne – przywitanie gości – dyrektora, nauczycieli, rodziców. 2. Określenie celów zajęć i zapisanie tematu. 3. Przedstawienie sposobu pracy w grupach: • przydział zadań dla poszczególnych grup • wybór osoby reprezentującej grupę • ustalenie kolejności prezentacji wyników grupy • określenie limitu czasu niezbędnego do opracowania zadań Faza realizacyjna 4. Prezentacja wyników pracy grup przez wybranych liderów. 5. Indywidualna praca uczniów – zadanie 5 - na ocenę bardzo dobrą, czas pracy – 10 min. 6. Omówienie wyników pracy samodzielnej. 7. Rozwiązanie krzyŜówki z hasłem – samodzielna praca uczniów. 8. Podsumowanie pracy uczniów, krótkie omówienie zagadnień , z którymi uczniowie mieli kłopoty. 9. Zadanie i omówienie pracy domowej. 10.Ewaluacja zajęć – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Załącznik 1 Zespół ………………. KARTA PRACY 1 Procent jako ułamek o mianowniku 100 . Zadanie 1. Przedstaw na diagramach: kwadratowym, kołowym oraz prostokątnym podział 1 procentowy ksiąŜek w bibliotece, jeŜeli: wszystkich ksiąŜek to ksiąŜki 4 1 1 dziecięce, to ksiąŜki naukowe, to ksiąŜki przygodowe, a pozostałe to ksiąŜki 5 2 obcojęzyczne . KWADRATOWY KOŁOWY PROSTOKĄTNY Załącznik 2 Zespół ……………….. KARTA PRACY 2 Obliczanie procentu danej liczby Zadanie2. W piątek dziadek zabrał Alę na organizowany od kilku juŜ lat rajd po Białowieskim Parku Narodowym. KaŜdy z uczestników moŜe wybrać jedną z tras : pieszą, rowerową lub konną. Dziadek z Alą wybrali trasę pieszą. Na diagramie pokazano, ilu męŜczyzn, ile kobiet i ile dzieci wybrało trasę pieszą 14 12 10 8 6 4 2 0 y ni ci et ie yŜ bi dz cz ko ęŜ m 1. Uzupełnij zdanie: Trasę pieszą wybrało o ….. % mniej męŜczyzn niŜ dzieci. Rajd jest imprezą dochodową i kaŜdy uczestnik musiał wnieść opłatę według cennika: Cennik Uczestnicy 50,00zł Członkowie PTTK ZniŜka – 20% 2. Dziadek jest członkiem PTTK. Ile zapłacą z Alą za udział w rajdzie? Zapisz swoje obliczenia : Odpowiedź : …………………………………………………………………………….. Załącznik 3 Zespół ……………

Recently converted files (publicly available):