• Document: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
  • Size: 3.31 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:48:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKÝCH DĚJIN Diplomová práce 2015 Bc. et Bc. Helena Chalupová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ČESKÝCH DĚJIN Bc. et Bc. Helena Chalupová Život po životě. Revenanti v českých zemích raného novověku Life after Life. The Revenants in the Early Modern Period Bohemia Lands Diplomová práce Praha 2015 2 Autor práce: Bc. et Bc. Helena Chalupová Vedoucí práce: doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. Rok obhajoby: 2015 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně na základě studia citovaných pramenů a literatury. Tištěná verze této práce se shoduje s elektronickou verzí. Tato práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne ……………………………… Helena Chalupová 4 Poděkování Mé díky si v prvé řadě zaslouží paní doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. za laskavý přístup a trpělivost. Stejně tak můj vděk patří panu prof. Vítu Vlnasovi, Ph. D. za pomoc při vyhledávání obrazových materiálů. Dále pak František Iša, Zdeněk Vašek a Vojtěch Kessler, kteří se mnou též s velkou trpělivostí konzultovali některé dílčí otázky; Andrea Ivanenková a Martin Liška za rady, díky kterým jsem se mockrát mohla v zákrutech a záludnostech německého jazyka. Díky je třeba vyslovit též mé rodině za vytvoření specifických podmínek ke studiu a vědecké práci. Zvláštní poděkování náleží pracovníkům Českých drah, díky kterým jsem se znovu shledala se svým notebookem, zapomenutém ve vlaku, což se samozřejmě též projevio na vzniku této práce. Děkuji, H. Ch. 5 Bibliografický záznam CHALUPOVÁ, Helena: Život po životě. Revenanti v českých zemích raného novověku, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. 108 stran + 15 stran příloh. Anotace Diplomová práce se zabývá jedním ze specifik kulturních dějin Českých zemí raného novověku – tj. obecného nazírání na posmrtný život (cca mezi lety 1500 až 1800) a problematikou revenantů. Revenantem je míněna původně lidská bytost, která se po své smrti z rozličných důvodů navrací do světa živých, přičemž se projevuje hmotně (oživlá mrtvola, zombie, vampýr, fext) i nehmotně (duch, bílá paní, divoká honba). V tomto směru jsou hlavním pramenem české démonologické pověsti. Součástí práce je hodnocení sociálních, náboženských i kulturních aspektů, které na výše řečené měly v daném období vliv. Hlavní důraz bude kladen na jednotlivé případy výskytu revenantů v Českých zemích, které uchovaly dobové prameny, a komparaci téhož s případy v ostatních zemích Evropy. Práce se též bude soustředit na postižení biografií historických osob a formulování závěrů ohledně toho, co mohlo zapříčinit přesvědčení o jejich revenantství. Klíčová slova Pověsti – Revenanti – České země – raný novověk 6 Annotation The master's thesis deals with one of the specifics of the cultural history of the Czech lands in the Early Modern period – i. e. the general perception of the afterlife (approximately between 1500 and 1800) and revenant issues. A revenant is meant originally a human being, who, after his death, for various reasons returns to the light of the living world, with exhibits of material (revived corpses, zombies, vampires, fexts) and immaterial (spirits, white ladies, wild hunting). In this respect, the main source are Czech demonological legends. One part of the study is to evaluate the social, religious and cultural aspects that had effect on what was said above in the specific historical period. The main emphasis is placed on the individual cases of revenants in the Czech lands, preserved in historical sources, as well as comparison with the same case in other European countries. The study will also focus on the description of biographies of historical personalities, drawing conclusions about what may have caused the conviction of being revenant. Keywords Legends – Revenants – Bohemia Lands – Early Modern Period 7 Obsah ÚVOD.......................................................................................................................................................... 9 POVĚST JAKO PRAMEN .....................................................................................................

Recently converted files (publicly available):