• Document: AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY
  • Size: 1.05 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:34:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2 0 0 6 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within You Hay House Inc., 1991 Fordította Bors Katalin Szerkesztette Pavlov Anna Copyright © Louise L. Hay, 1991 Hungarian translation © Bors Katalin, 1992 Hungarian edition © SPE with Neemtree Corporation AG., 19912,1996,1998,1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 Cover design © SPE with Neemtree Corporation AG., 1992, 1996, 1998,1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 Minden jog fenntartva. A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó Novák András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter Műszaki vezető Erdélyi Anna Számítógépes tördelés Tony Cook - Alapítvány Kiadó Kft. Borítót készítette El Greco Kft. Nyomta Alföldi Nyomda Rt., Debrecen Felelős vezető György Géza vezérigazgató ISBN 963 528 904 9 Ajánlás Szeretettel ajánlom könyvemet mindazoknak, akik látogatták műhelyeimet és kurzusaimat, műhelyeim tanárainak, a Hay House munkatársainak, gyógyító programjaink kitartásukban fölülmúlhatallan betegeinek, valamennyi rendkívüli embernek, akik az évek során levélben fordultak hozzám, s nem utolsó sorban Linda Carwin Tomchinnak, akinek segítsége és közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre ez a könyv. Létetek által gazdagodott a lelkem. Köszönöm. ELŐSZÓ Ismeretek valóságos tárháza ez a könyv. Ne hidd, ked­ ves olvasóm, hogy valamennyit egy csapásra el kell sajátítanod. Egyes elgondolások megnyerik majd a tet­ szésedet. Kezdd ezekkel a munkát. Ha valamely állítá­ sommal nem értesz egyet, egyszerűen lépj tovább. Ha csak egyetlen jó gondolatot találsz könyvemben, s azt életed megjobbítására fordítod, munkám már nem volt hiábavaló. Olvasás közben számtalan olyan kifejezéssel fogsz ta­ lálkozni, mint erő, intelligencia, határtalan elme, maga­ sabbrendű erő, Isten, egyetemes erő, belső bölcsesség és hasonlók. Azért használok ennyiféle terminust, hogy rá­ mutassak, szabadon illethetjük bármilyen névvel azt az Erőt, amely a Világegyetemet irányítja, s bennünk is je­ lenvaló. Ha bármely elnevezés zavar téged, helyettesítsd olyannal, amely közel áll hozzád. Régebben még át is húztam azokat a szavakat vagy neveket, amelyek nem tetszettek egy könyvben, és föléjük írtam azt a szót, a- melyet vonzóbbnak találtam. Bátran kövesd a példá­ mat. Azt is észre fogod venni, hogy két szót a megszokottól eltérően használok. A rendellenességet rend-ellenesség- nek írom, utalva mindarra, ami nincs összhangban az egyénnel vagy környezetével. Az AIDS-et pedig kisbe­ tűkkel, aids-nek szedettem, hogy ne legyen a szó fenye­ gető, végzetes; ez volt célom a rend-ellenesség esetében is. Az elgondolás eredetileg Stephan Pieters tiszteletes úrtól származik. Mi a Hay House-ban lelkesen támogat­ juk ezt a nézetet, és örülnénk, ha olvasóink is így tenné­ nek. Ez a könyv az Éld az életed című munkám bővített változata. A fenti könyv megírása óta eltelt évek során számos új ismerettel, elképzeléssel gyarapodtam. Most szeretném megosztani ezeket mindazokkal, akik az elmúlt években további információkért fordultak hoz­ zám levélben. Úgy vélem, fontos tisztában lennünk az­ zal, hogy az Erő, amelyet „magunkon kívül" keresünk, bennünk is adott, és bármikor pozitív célok szolgálatá­ ba állíthatjuk. Tárja hát fel e könyv előtted, milyen erős vagy valójában! BEVEZETÉS Nem vagyok gyógyító. Nem gyógyítok meg senkit. Ma­ gamat egyetlen lépésnek tekintem az önmegismerés kanyargó ösvényén. Megtanítom az embereket arra, hogy szeressék önmagukat, ezáltal teret nyitok számuk­ ra, melynek mélységében feltárul előttük lényük mér­ hetetlen csodája. Ez minden, amit teszek. Olyan ember vagyok, aki támogat másokat. Hozzásegítem őket, hogy átvegyék az irányítást az életük felett. Segítek nekik fel­ fedezni saját hatalmukat, belső bölcsességüket és erejü­ ket. Segítek nekik el

Recently converted files (publicly available):