• Document: TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena
  • Size: 657.68 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 19:23:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Prawo pracy i BHP – poradnik 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól- nych przepisów bhp – Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to prawdopodobieństwo wy- stąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących stra- ty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wy- konywania pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higienę pra- cy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, S właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz in- formowanie i szkolenie pracowników. Obowiązek ten powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących U zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez: • zapobieganie zagrożeniom; • przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wyklu- czone; N • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania; • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczegól- BO ności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod pro- dukcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników; • stosowanie nowych rozwiązań technicznych; R • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi; • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indy- TA widualnej; • instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych sub- stancji chemicznych i ich mieszanin, substancji biologicznych, rakotwórczych lub mu- tagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględ- nia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny: • zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich po- ziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. 62 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględnia w szczególności: • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: –– stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, –– wykonywanych zadań, –– występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, –– stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, –– osób pracujących na tym stanowisku; • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników śro- S dowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. U Niezbędne wiadomości konieczne do prawidłowego przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego zawarte są w normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeń- stwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. N 17.2. Analiza ryzyka zawodowego BO Analiza ryzyka zawodowego zawiera następujące elementy: • zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego, • zidentyfikowanie występujących zagrożeń, • oszacowanie ryzyka zawodowego wynikającego z istniejących zagrożeń. Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego, czyli głównie informacje doty- R czące bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być gromadzone w sposób ciągły, bo ich odpowiednie dokumentowanie prowadzi do łatwej identyfikacji występujących za- grożeń, a także do prawidłowego oszacowania ryzyka związanego z występowaniem TA określonych zagrożeń. Ryzyko szacuje się w zasadzie dla każdego zidentyfiko

Recently converted files (publicly available):