• Document: Analiza nawrotów u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
  • Size: 67.82 KB
  • Uploaded: 2018-10-27 11:50:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Współczesna Onkologia (2008) vol. 12; 9 (410–414) Spośród schorzeń nowotworowych wy- stępujących do 18. roku życia najczęst- Analiza nawrotów u dzieci z ostrą szą chorobą są ostre białaczki, stanowią one 30–35% wszystkich nowotworów u dzieci. białaczką limfoblastyczną Cel pracy: Analiza niepowodzeń leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastycz- Analysis of relapses in children with acute lymphoblastic leukaemia ną (ang. acute lymphoblastic leukemia – ALL) diagnozowanych i leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpi- talu Dziecięcym w Olsztynie w la- Wanda Badowska tach 1991–2007. Materiał i metody: Badaniem objęto 113 dzieci (61 chłopców, 52 dziewczynki) Oddział Pediatryczny i Hematologiczno-Onkologiczny, Wojewódzki Specjalistyczny w wieku 1,1–17,8 roku, mediana 5,5 ro- Szpital Dziecięcy w Olsztynie ku, które były diagnozowane i leczone zgodnie z protokołami przyjętymi w od- powiednich okresach przez Polską Gru- pę Pediatryczną ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Przeprowadzono analizę Wstęp niepowodzeń terapii. Spośród schorzeń nowotworowych występujących w wieku do 18 lat naj- Wyniki: Do czasu zakończenia badania częstszą chorobą są ostre białaczki. Stanowią one 30–35% wszystkich nowo- u 24 (21%) dzieci odnotowano nieko- rzystne zdarzenia, w tym: 15 (13%) przy- tworów u dzieci (tj. ok. 330 przypadków w Polsce rocznie). W województwie padków stanowiły wznowy (2 dziew- warmińsko-mazurskim (liczącym 1,42 mln mieszkańców) w latach 2000–2006 czynki i 13 chłopców), u 5 doszło białaczki stanowiły średnio 29% (16–39%) nowotworów wieku dziecięcego, do wczesnych powikłań zakończonych tj. 6–16 nowych zachorowań rocznie. W okresie ostatnich 4 dekad, ostra bia- zgonem, u 3 doszło do powikłań póź- łaczka limfoblastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia – ALL) wieku dzie- nych i zgonu, a w jednym przypadku cięcego zmieniła się z niemalże nieuleczalnej choroby w jedną z najlepiej wy- rodzice przerwali leczenie dziecka przed etapem konsolidacji remisji. Nie- leczalnych chorób rozrostowych. W raportach grup europejskich powodzenia leczenia znamiennie czę- i amerykańskich, obecnie ok. 80% dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną ściej dotyczyły chłopców (ryzyko udaje się wyleczyć, jednak ciągle u ok. 20% pacjentów rokowanie pozostaje względne RR=4,6, 95% CI 1,72–12,5, niepomyślne [1–4]. p=0,003), głównie z powodu nawrotów oraz powikłań infekcyjnych. W całej gru- Cel pracy pie 113 dzieci prawdopodobieństwo przeżycia wyniosło pOS=0,74±0,05, Celem ogólnym pracy jest analiza niepowodzeń terapii u dzieci z ostrymi prawdopodobieństwo przeżycia wolne- białaczkami limfoblastycznymi leczonymi na Oddziale Hematologii i Onkolo- go od zdarzeń pEFS=0,72±0,05 oraz gii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w la- prawdopodobieństwa przeżycia wolne- tach 1991–2008. go od nawrotu pRFS=0,81±0,05. Praw- dopodobieństwo przeżycia w grupie dzieci ze wznową ALL wyniosło Materiał i metody 0,14±0,09 (w 15-letniej obserwacji Badaniami objęto grupę dzieci diagnozowanych i leczonych z powodu ośrodka). Wnioski: Najczęstszą przyczyną niepo- ostrej białaczki limfoblastycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu wodzeń leczenia w ostrej białaczce lim- Dziecięcym (WSSD) w Olsztynie. Od stycznia 1991 r. do końca grudnia 2007 r. foblastycznej u dzieci jest wznowa cho- na terenie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoznano ALL u 118 dzie- roby. Pomimo bardzo dobrych wyników ci. Pięcioro dzieci wykluczono z analizy: 3 leczono w innych ośrodkach klinicz- terapii u dzieci z ALL de novo, efekty te- nych, u 1 rozpoznano ALL z dojrzałych komórek B, a jedno dziecko zmarło rapii dzieci z nawrotami w ośrodku olsz- przed ustaleniem ostatecznej diagnozy (w 1992 r.). Do analizy zakwalifiko- tyńskim w porównaniu z wynikami mię- dzynarodowymi były niezadowalające. wano ostatecznie 113 dzieci, w tym 61 chłopców i 52 dziewczynki. Wiek dzie- ci mieścił się w przedziale od 1,08 do 17,8 roku, mediana 5,4 roku. Słowa kluczowe: ostra białaczka limfo- Wszyscy pacjenci byli diagnozowani i leczeni oraz kwalifikowani do po- blastyczna, niepowodzenia terapii, wy-

Recently converted files (publicly available):