• Document: DAGMARA MARIA BORUC Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Poziom psychopatii u skazanych niebezpiecznych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach
  • Size: 573.66 KB
  • Uploaded: 2020-03-26 14:31:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DAGMARA MARIA BORUC dagmara.boruc@gmail.com Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Poziom psychopatii u  skazanych niebezpiecznych odbywających karę… pozbawienia wolności w  zakładach karnych na terenie Polski M łoda P sychologia   •  Tom 2 DAGMARA MARIA BORUC  •  Poziom psychopatii u skazanych niebezpiecznych odbywających karę… 69 Recenzja Recenzent: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała Recenzowany tekst jest prezentacją wyników badań dotyczących poziomu psy- chopatii u skazanych, uznanych za niebezpiecznych. Pojęcie psychopatia rzadko bywa używane współcześnie ze względu na negatywne konotacje. Z  podręcznika diagno- stycznego zaburzeń psychicznych zostało ono usunięte wiele lat temu. Ciągle jednak w literaturze psychologicznej autorzy posługują się nim i tworzą specjalne narzędzia do pomiaru tej właściwości. Mgr Dagmara Boruc pisze o tym we wprowadzeniu do prezentacji wyników swo- ich badań. Poszukiwanie bowiem cech wyróżniających osoby kategoryzowane prawnie jako niebezpieczne jest ważne ze względu na poszukiwanie sposobów resocjalizacji takich osób, a także ze względu na wczesne rozpoznawanie zespołu cech, które mogą się przyczyniać do popełniania groźnych przestępstw. Pracę przygotowano starannie. Założenia metodologiczne dostosowano do pytań badawczych. Wyniki zaprezentowano w sposób jasny i ciekawie je omówiono. W mojej ocenie pracę warto opublikować w materiałach konferencyjnych. M łoda P sychologia   •  Tom 2 70 DAGMARA MARIA BORUC  •  Poziom psychopatii u skazanych niebezpiecznych odbywających karę… Streszczenie W pracy dokonano analizy poziomu psychopatii u skazanych o statusie niebez- pieczny, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski. Wyniki analizy porównano z wynikami badań przeprowadzonych w grupie skazanych nieposiadających statusu skazanego niebezpiecznego odbywających karę pozbawienia wolności. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano kwestionariusz mierzący poziom psychopatii, Hare P-SCAN – wersja do badań (P-SCAN) R. D. Hare’a i H. F. Herve’a (1991), w adaptacji B. Pastwy-Wojciechowskiej, M. Błażek i W. Błażek (1991). Dodatkowo zamieszczono pytania dotyczące płci, wieku, wykształcenia, statusu skazanego: skazany niebezpieczny/skazany recydywa/skazany pierwszy raz. Występują różnice w poziomie psychopatii pomiędzy skazanymi niebezpiecz- nymi odbywającymi karę pozbawienia wolności a  skazanymi nieposiadającymi statusu skazany niebezpieczny. Skazani niebezpieczni charakteryzują się wyższym poziomem psychopatii w  porównaniu do skazanych nieposiadających statusu skazanego niebezpiecznego. Słowa kluczowe: psychopatia, zakład karny, skazany niebezpieczny M łoda P sychologia   •  Tom 2 DAGMARA MARIA BORUC  •  Poziom psychopatii u skazanych niebezpiecznych odbywających karę… 71 Instytucja totalna, jaką jest zakład karny, potocznie nazywana więzieniem, ma długą tradycję. W  polskich zakładach karnych oraz w  aresztach śledczych znajdują się osoby, które ze względów bezpieczeństwa powinno się w  szczególny sposób izolować od pozostałych osadzonych. Mówimy tu o sytuacjach popełnienia przez te osoby specyficznego rodzaju przestępstwa lub niewłaściwego zachowa- nia się już podczas pobytu w  instytucji totalnej. Osadzeni ci muszą być poddani innym procedurom aniżeli pozostali. Umieszczeni są na  specjalnym oddziale i w celi, gdzie stosuje się zwiększone środki bezpieczeństwa, takie jak zabezpiecze- nie techniczno-ochronne. Mowa jest o osadzonych, którzy zostają zakwalifikowani do grupy o statusie niebezpieczny. To właśnie oni stali się podmiotem niniejszego opracowania. Na potrzeby owej pracy osadzonymi posiadającymi status skazanego niebezpiecznego będę określała skazanych, którzy stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu lub aresztu. Trzeba również wspomnieć, iż według Zarządzenia Nr 53-95/CCZK Ministra Sprawiedli- wości osadza się ich na wyznaczonym oddziale, w oddzielnej celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w  warunkach zapewniających wzmo- żoną ochronę społeczeństwa oraz bezpieczeństwo tego zakładu czy też aresztu śledczego. Skazani zakwalifikowani do grupy skazanych niebezpiecznych to osoby, które wykazują znaczny stopień zagrożenia społecznego i demoralizacji oraz dopuściły si

Recently converted files (publicly available):